مدیر گروه: دکتر مصطفی سفیدگر

کارشناس رشته: محمد حسین شرقی

اعضای هیات علمی گروه مکانیک

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 مکانیک خودرو
مهندسی تکنولوژی
 کارشناسی ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک
 
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 مکانیک خودرو
 خودرو
 کاردانی پیوسته  دانلود  دانلود
 مکانیک خودرو
 خودرو (ورودی 95 به بعد)
 کاردانی پیوسته  دانلود  
 مهندسی مکانیک  طراحی کاربردی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک(ورودی 95 به بعد)  طراحی کاربردی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 مهندسی مکانیک
 تبدیل انرژی (ورودی 95 به بعد)
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود
کمينه
فایل های مهم
 عنوان