واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

گروه مهندسی مکانیک

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مکانیک خودرو مهندسی تکنولوژی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مکانیک خودرو خودرو کاردانی پیوسته دانلود دانلود
مکانیک خودرو خودرو (ورودی 95 به بعد) کاردانی پیوسته دانلود  
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک(ورودی 95 به بعد) طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی (ورودی 95 به بعد) کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان