واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 مهر 1400

گروه مهندسی برق

دکتر شیما علیزاده زنجانی

دکتر محسن کیا

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسي برق   کارشناسي پیوسته دانلود دانلود
مهندسی برق-شبکه ها   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک ورودی 99 به بعد   کاردانی پیوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک- تاسييسات الکتريکي   کاردانی پيوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک - برق صنعتي   کاردانی پيوسته دانلود دانلود
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
برق قدرت  کاردانی ناپیوسته دانلود دانلود