واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 27 مهر 1398

گروه مهندسی برق

دکتر شیما علیزاده زنجانی

دکتر شیما علیزاده زنجانی

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسي برق   کارشناسي پیوسته دانلود دانلود
مهندسی برق-شبکه ها   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
الکتروتکنیک- تاسييسات الکتريکي   کاردانی پيوسته دانلود دانلود
الکترونيک - برق صنعتي   کاردانی پيوسته دانلود دانلود
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود