مدیر گروه: دکتر حدیثه کامران کسمایی

مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی رشد و دکتری)

کارشناس رشته: فاطمه فرحی

اعضای هیات علمی گروه معماری

 

رشت مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 معماری داخلی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود
 دانلود
 معماری منظر  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
مهندسی معماري مرتبط - ورودی 96 به قبل
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود  دانلود
 مهندسی معماري مرتبط - ورودی 97 
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دانلود
 دانلود
 بازسازی پس از سانحه  کارشناسی ارشد ناپیوسته
  دانلود
 دانلود
 معماری  دکتری
 دانلود
 دانلود