واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 01 شهریور 1398

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر پریسا رحمانی

دکتر پریسا رحمانی

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
کامپیوتر نرم افزار کاردانی دانلود دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود