واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 31 شهریور 1399

گروه مهندسی عمران

دکتر حمید رحمانی سامانی

دکتر حمید رحمانی سامانی

  • مدیر گروه: دکتر حمید رحمانی سامانی
  • کارشناس رشته: علیرضا بساطی
  • اعضای هیات علمی گروه عمران: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی عمران عمران کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود