واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 01 شهریور 1398

گروه مهندسی عمران

دکتر حمید رحمانی سامانی

دکتر حمید رحمانی سامانی

  • مدیر گروه: دکتر حمید رحمانی سامانی
  • کارشناس رشته: علیرضا بساطی
  • اعضای هیات علمی گروه عمران: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی عمران عمران کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود