واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 12 تیر 1399

رشته های تحصیلی

ردیف کدرشته نام رشته کاردانی پیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد دکتری
1 40130 الکتروتکتیک        
2 21301 حسابداری        
3 40433 نقشه کشی معماری        
4 40626 مکانیک خودرو        
5 21408 تربیت بدنی        
6 41052 کامپیوتر - نرم افزار        
7 40119 مهندسی برق        
8 40675 مهندسی مکانیک        
9 20803 حقوق        
10 41054 مهندسی کامپیوتر        
11 60220 معماری داخلی        
12 21245 مدیریت مالی        
13 60205 مهندسی شهرسازی        
14 60202 مهندسی معماری        
15 40310 مهندسی صنایع        
16 40401 مهندسی عمران        
17 41061 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر        
18 41415 مهندسی برق - شبکه انتقال و توزیع        
19 60205 مهندسی شهرسازی        
20   تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت         
21 41430 مهندسی تکنولوژی خودرو        
22 60206 معماری         
23   حسابداری        
24 60216 برنامه ریزی شهری        
25 60215 طراحی شهری        
26 20805 حقوق - جزا و جرم شناسی        
27 20823 حقوق - تجارت بین الملل        
28 60202 مهندسی معماری        
29 60220 معماری داخلی        
30 60231 معماری متظر        
31 40055 مهندسی برق - قدرت        
32 40471 مهندسی عمران - سازه        
33   مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری        
34 40671 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی        
35 40664 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی        
36 40632 مکاترونیک        
37 60223 بازسازی پس از سانحه        
38 40389 مدیریت ساخت