• شهرسازی
 • دکتر الهام امینی
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
 • ایمیل: dr.amini_elham@pardisiau.ac.ir
 • شهرسازی
 • دکتر راما قلمبردزفولی
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی - گرايش طراحي وبرنامه ريزي شهري منطقه اي
 • ایمیل: ramaghalambor@pardisiau.ac.ir
 • شهرسازی
 • دکتر روزبه زمانیان
 • رشته تحصیلی: شهرسازی
 • ایمیل: zamanian@pardisiau.ac.ir
 • شهرسازی
 • دکتر هاله حسین پور
 • رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی
 • ایمیل: hosseinpour@pardisiau.ac.ir
 • شهرسازی
 • دکتر مریم قلمبر دزفولی
 • رشته تحصیلی: معماری - شهرسازی
 • ایمیل: ghalambor.m@pardisiau.a.ir