واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  

عمران

 • دکتر حمیدرضا کمالان
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش محیط زیست
 • ایمیل: kamalan@prdisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حمید رحمانی سامانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 • ایمیل: h.samani@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر امیرحسین عباس نیا
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش آب
 • ایمیل: abbasnia@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر امیر عباس فاطمی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 • ایمیل: Fatemi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر یونس کماچی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه دريايي
 • ایمیل: komachi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حسین کیهانی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش سازه و زلزله
 • ایمیل: hkayhani@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر حامد میرزایی فر
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - مکانيک خاک و پي
 • ایمیل: h.mirzaeifar@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر فریبرز یعقوبی وایقان
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - گرايش زلزله
 • ایمیل: yaghoobi@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر داود عبدالله زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران -زلزله
 • ایمیل: davood.abdollahzadeh@pardisiau.ac.ir

عمران

 • دکتر رضوان باباگلی
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران - راه و ترابری
 • ایمیل: babagoli@pardisiau.ac.ir

عمران

 • جواد رئیسیان زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی عمران
 • ایمیل: jraisianzadeh@pardisiau.ac.ir