واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر محبوبهرضایی ناندلی

دکتر محبوبه رضایی ناندلی

- دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، بهمن 1392.

- پذیرش در مقطع دکتری حقوق عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با رتبه 1 در سال 1386.

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه شهید بهشتی سال 1386 با درجه عالی.

- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی حقوق از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1383.

- ورود به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با رتبه 99 از کنکور سراسری سال 1379 به عنوان دانشجوی استعداد درخشان.

  • مقاله تحت عنوان «عدالت معیاری برای حکمرانی» جهت مجله پژوهش حقوق دانشگاه علامه طباطبایی- در دست داوری.
  • ارائه مقاله با عنوان نظام حقوقی حاکم برمحیط زیست خلیج فارس به همایش بین المللی خلیج فارس. دانشگاه علامه طباطبایی.
  • دفاع از رساله دکتری با عنوان«رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به اصل مشارکت زیست محیطی» 1392.
  • دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات زراعی تراریخته درحقوق داخلی وبین الملل» 1386.

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

-دفاع از رساله دکتری با عنوان«رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به اصل مشارکت زیست محیطی» با درجه عالی، بهمن 1392.

-دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی نظام حقوقی حاکم بر محصولات زراعی تراریخته درحقوق داخلی وبین الملل» با درجه عالی،اسفند 1386.

-ارائه مقاله با عنوان «بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه ایمنی زیستی کشور» سومین همایش بین المللی ایمنی زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، خرداد 1390.

-ارائه مقاله با عنوان « ایمنی مصرف در چارچوب نظام حقوقی کدکس غذایی»،  چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، دانشگاه تهران، تیرماه 1392.

- چاپ مقاله علمی پژوهشی تحت عنوان «ظرفیت های اجرائی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیست محیطی»، در فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، دوره یازدهم، شماره3، پاییز 92.

- مقاله با عنوان« تحلیل اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران درخصوص مشارکت زیست محیطی» فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 95.

- مقاله با عنوان «مقررات گذاری زیست محیطی مبنایی برای مداخله دولت در بازار» در کتاب «رهیافت های نوین در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست» ،انتشارات خرسندی،1394.

-تألیف کتاب «حقوق محیط زیست » ، در دست چاپ.

- تألیف کتاب « دولت محیط زیست »، در دست چاپ.

- پژوهشگرعضوگروه تدوین منشور حقوق شهروندی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، 1392.

- مقالات متعدد در دست داوری در مجلات مختلف علمی-پژوهشی.

- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های مختلف در رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد.

- داور مقالات حقوقی در مجله علمی پژوهشی پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی.

- کارشناس و داور مقالات حقوقی در فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

- داوری پایان نامه های مختلف کارشناسی ارشد حقوق در دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

  • ارائه مقاله با عنوان «بررسی ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه ایمنی زیستی کشور» سومین همایش بین المللی ایمنی زیستی،تهران، خرداد1390.
  • ارائه مقاله تحت عنوان «حمایت از حقوق شهروندی در پرتو مدیریت و کنترل آلودگی های شهری» چهارمین کنفرانس مدیریت شهری،مشهد 1391.
  • ارائه مقاله با عنوان « ایمنی مصرف در چارچوب نظام حقوقی کدکس غذایی» چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، دانشگاه تهران، تیر 1392.
  • مقاله «ظرفیت های اجرائی حقوق عمومی ایران برای تحقق اصل مشارکت زیست محیطی»، فصلنامه علوم محیطی، علمی-پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی 1393.

-استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.

- سابقه تدریس دروس حقوقی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 90 تاکنون.

- استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

- استاد مدعو دانشگاه آزاداسلامی واحد اسلامشهر.

- عضو حقوقدان کمیته انضباطی دانشجویی واحد پردیس از سال 1392 تاکنون.

-رئیس انجمن علمی حقوق واحد پردیس از ابتدای سال 97 تاکنون.

- مشاور حقوقی شرکت کاراپیام ایرانیان

-مشاور حقوقی شرکت بین المللی پرگاس فرآیند

-مشاور حقوقی شرکت تکفام

استاد نمونه رشته حقوق واحد پردیس، 1396