واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
ایوبمیلکی

ایوب میلکی

 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا حقوق کیفری و جرم شناسی

89 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
حقوق کیفری و جرم شناسی 

83 مازندران
کارشناسی حقوق
  80  شیراز

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • نیمرخ های جنایی(کتاب)،ترجمه،انتشارات سنجش و آموزش،چاپ اول،1390.
 • بومي سازي جايگزين هاي زندان و راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري(مقاله برگزیده همايش بين المللي کاهش استفاده از مجازات زندان(تهران،1386)
 • جايگاه قضاوت زنان در ايران (فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران (1382)
 • الگوي تقنيني راهنما پيرامون جنبه هاي حقوقي مسافران اخلال گر و نابهنجار هواپيما (فصلنامه علمی و پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)(1384)
 • شلاق در پرتو انديشه و نظر( فصلنامه تحقيقات حقوقي آزاد،1386، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز(دا نشکده حقوق)
 •  آيين نامه اجرايي سازمان زندا نها در پرتو اصول کيفرشناسي( ماهنامه اصلاح و تربيت،1384)
 • حبس زدايي خردگرا،خروج از بحران تورم جمعيت کيفري(ماهنامه اصلاح و تربيت،1385)
 • بهبود شيوه بازداشت موقت(ماهنامه اصلاح و تربيت،1385)
 •  زندان و حقوق بشر(اين مقاله طي 3 شماره متوالي چاپ شده است) (ماهنامه اصلاح و تربيت،1385)
 • مشارکت جامعه مدنی در فرایند تعقیب و اجرای عدالت(طرح پژوهشی شورای عالی توسعه قضایی،کمیسیون جزایی،1383)
 •  زندان و اصلاح نظام زندانبانی(طرح تحقیقاتی دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها،1382 لغایت 1385)
 • بررسی جرائم احزاب سیاسی،پروژه تحقیقاتی وزارت کشور،سمت:مدیریت اجرایی پروژه،1384.
 • اجرای علنی مجازات ها(مقاله همایش نیروی انتظامی در دانشگاه شهید بهشتی تهران)،تالیفی به همراه دکتر علی نجفی توانا،1391.
 •  سیاست جنایی ایران در قبال جرائم پزشکی(فصلنامه حقوق پزشکی)،1391.آسیب شناسی مدل های پیشگیری وضعی با رویکرد بومی سازی(فصلنامه علمی و پژوهشی نیروی انتظامی،پذیرش اخیر،1391)
 •  معیار های تشدید و تخفیف مجازات اطفال در لایحه جدید(فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات حقوقی آزاد)
 •  مبانی حقوق جزای عمومی(کتاب تالیفی)،زیر چاپ،جلد نخست،1391.
 • عضویت در کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز( به مدت 2 سال)
 • عضو دائم هیات امنای 5 نفره کتابخانه،موزه و مرکز اسناد کانون وکلای دادگستری مرکز(حدود 5 سال)(ادامه دارد)
 • همکاری پژوهشی با دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور(حدود 5 سال)
 • همکاری پژوهشی با معاونت توسعه حقوقی و قضایی قوه قضائیه(حدود 3 سال)
 • همکاری با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
 • مدرس مدعو دا نشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب