واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر الهامامینی

دکتر الهام امینی

 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا شهرسازی
  85 علوم و تحقیقات تهران
کارشناسی ارشد 
شهرسازي(برنامه ريزي شهري و منطقه اي) 
  80 آزاد تهران مرکزی
کارشناسی علوم اقتصادي(اقتصاد نظري)

75  آزاد تهران مرکزی 
 •  انجام مصاحبه با خبرگزاري فارس در مسائل گوناگون شهري و شهرسازي (از 1381 تاکنون).
 •  «قوانين شهرداري و شهرسازي در عرصه نقد»، گزارش، خبرنامه جامعه مهندسان شهرساز، تابستان 1381.
 •  اميني، الهام؛ گزارش يازدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران 
 • «سكونت و توسعه پايدار»، فصلنامه جامعه مهندسان شهرساز ايران، سال دوم، شماره 2 و 3، بهار و تابستان 1383.  
 •  اميني، الهام؛ «فرم شهري پايدار»، همشهري، سه شنبه 4 اسفند 1383، شماره 3643، ص 17.
 •  اميني، الهام؛ «مديريت بحران چيست؟»، همشهري، چهارشنبه 17 فروردين 1384، شماره 3667، ص 19.
 •  اميني، الهام؛ «حمل و نقل پايدار شهري»، همشهري، دوشنبه 15 ارديبهشت 1384، شماره 3682، ص 17.
 •  اميني، الهام؛ «حضور مردم در عرصه عمومي»، همشهري، يكشنبه 18 ارديبهشت 1384، شماره 3692، ص 18.
 •  اميني، الهام؛ «لزوم ارزيابي طرح ها و برنامه هاي عمراني»، همشهري، يكشنبه 1 خرداد 1384، شماره 3704، ص 18.
 •  اميني، الهام و لعلا جهانشاهلو؛ «حمل و نقل پايدار شهري با استفاده از ابزار برنامه ريزي»؛ ماهنامه صنعت ساختمان داريس؛ ارديبهشت 1384؛ شماره 31.
 •  اميني، الهام؛ «7 شاخص كيفيت مسكن مناسب در محلات شهري»؛ همشهري؛ يكشنبه 8 خرداد 1384؛ شماره 3710؛ ص 16.
 •  اميني، الهام و غلامحسين مجتهدزاده؛ «بازسازي و مداخلات پس از وقوع زلزله»؛ فصلنامه بين المللي فني مهندسي ساخت شهر؛ شماره دوم؛ بهار 1384.
 •  اميني، الهام؛ «سرپناه، خانه و مسكن»؛ همشهري؛ سه شنبه 11مرداد 1384؛ شماره 3763؛ص 18.
 •  اميني، الهام؛ «ضرورت توجه به حفظ و گسترش فضاي سبز شهري در طرحهاي توسعه شهري»؛ ماهنامه صنعت ساختمان داريس؛ تير 1384؛ شماره 33.
 •  اميني، الهام؛ «سيماي سبز شهر»؛ همشهري؛ يكشنبه 3 مهر 1384؛ شماره3808.
 • اميني، الهام؛ «نقش شهرسازي در كاهش آسيب پذيري شهر»؛ ماهنامه صنعت ساختمان داريس؛ مرداد 1384؛ شماره 34.
 •  اميني، الهام؛ «لزوم كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در شهرسازي»؛ همشهري؛ يكشنبه 22 آبان 1384؛ شماره3848؛ ص 16.
 •  اميني، الهام و محمدرضا پرويزي؛ «بررسي نقش سيستم اطلاعات جفرافيايي درطراحي شهري»؛فصلنامه بين المللي فني مهندسي ساخت شهر؛ شماره 3 و 4؛ بهار 1384.
 •  اميني، الهام؛ «سيماي شهري در ساخت و ساز شهري جايي ندارد»؛همشهري ؛ شنبه 20 خرداد 1385؛ شماره4005.
 •  اميني، الهام و فاطمه خزاعي؛ « ميدان گنجعليخان كرمان، عرصه اي گشاده در عصر صفوي»؛ فصلنامه بين المللي فني مهندسي ساخت شهر؛ شماره 6؛ 1385.
 •  اميني، الهام و فاطمه خزاعي؛ «اخذ عوارض تردد در نواحی مرکز شهر؛ روشی در مديريت تقاضای حمل و نقل شهری»؛ نشريه ساختمان و کامپيوتر؛ سال سوم؛ شماره 16؛ خرداد 1386.
 •  اميني، الهام و سيد مجيد نادری؛ «طراحی شهری و نقش آن در پايداری محيط شهر»؛ نشريه ساختمان و کامپيوتر؛ سال سوم؛ شماره 19؛ آبان و دی 1386.
 •  اميني، الهام، فرح حبيب و غلامحسين مجتهدزاده؛ «برنامه ريزي کاربری زمين و چگونگي تأثير آن در کاهش آسيب پذيری شهر در برابر زلزله»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي علوم و تکنولوژی محيط زيست.
 •  اميني، الهام و محمد فرهمندراد؛ «بررسي راهبردهای اجرايي نوسازی و بهسازی شهری در ايران»؛ نشريه ساختمان و کامپيوتر؛ سال سوم؛ شماره 21؛ مرداد 1387.
 •  اميني، الهام و محمد فرهمندراد؛ « سيري در تجارب جهاني مرمت بافت های تاريخي شهر»؛ نشريه ساختمان و کامپيوتر؛ سال سوم؛ شماره 22؛ آذر 1387.
 •  اميني، الهام و الهه صادق مقدسی؛ « شيز، شهر باستاني ايران زمين»؛ فصلنامة تحليلي، پژوهشي علوم اجتماعي؛ سال هشتم؛ شماره 30؛ زمستان 1388.
 •  اميني، الهام و مريم برومند؛ «پياده راه سازی راهکاری عملي و علمي برای دستيابي به شهرهای انسان محور»؛ نشريه پيام نظام مهندسی استان تهران؛ سال چهاردهم؛ شماره 1؛ تير 1389.
 • اميني، الهام و عاطفه فريدنژاد؛ «بررسی تأثير اعتماد اجتماعی بر بهسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله خوب بخت تهران)»؛ فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهش اجتماعی؛ سال چهارم، شماره دهم؛ بهار 1390.
 •  ترجمه
 • اميني، الهام و امين يارزاده؛ «شهرت و معماري»، ترجمه، معماري و فرهنگ، شماره13، بهار 1382.
 • اميني، الهام و فاطمه خزاعي؛ «مشارکت مردمي در تهية طرح های توسعة شهری»؛ نشريه ساختمان و کامپيوتر؛ سال سوم؛ شماره 23؛ اسفند 1387.

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • July 23-26, 2007 "Securing Sustainable Urban Development of Iraq by the Participation of Iraqi Citizens in Urban Management", paper presented to the International Conference on Rebuilding Sustainable Communities in Iraq, Boston, USA.
 • August 18-23, 2007 "Executive Policies and Strategies to Achieve a Sense of   Déjà vu In The Rehabilitation and Renovation of Derelict Textures (Case Study: Imam Ali's District, Tehran's Region 15)", paper presented to the 9th Asian Urbanization Conference, Kangwon National University, Chun-cheon City, Republic of Korea.
 • November 18-20, 2009 "Street, Yesterday's Community Venue, Today's Access Road", paper presented to the City Street Conference, NOTRE DAME  University - LOUAIZE, Lebanon
 • August 18-23, 2007 "Surveying an Arising and Expanding Spontaneous Settlements Surrounding Tehran Metropolis and Presenting Strategies to Manage and organize them", paper presented to the 9th Asian Urbanization Conference, Kangwon National University,Chun-cheon City, Republic of Korea

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 •   اميني، الهام و مريم برومند؛ « الگوسازی برای مشارکت مردم، پاسخ رفع محدوديت ها و مشکلات مديران شهری»؛ همايش "نقش مديريت شهری در فرهنگ الگوی مصرف شهروندان"، تهران، شهرداری منطقة 8  (5  اسفند 1388).
 •   اميني، الهام و عاطفه فريدنژاد؛ « بافت فرسودة شهری، پتانسيلي مطلوب برای نوسازی شهر»؛ همايش "نقش مديريت شهری در فرهنگ الگوی مصرف شهروندان"، تهران، شهرداری منطقة 8  (5  اسفند 1388).
 •  اميني، الهام و مريم برومند؛ « برنامه ريزي بافت شهر؛ رهيافتی کارآمد در خلق شهر پايدار (نمونة موردی: شهرک غرب و درکه)»؛ کنفرانس بين المللي  "به سوی معماری نوين. رويکرد: تغييرات بنيادی در سکونت و توسعه شهری"؛ تهران (20 و 21 آبان ماه 1389).
 •  اميني، الهام و مريم برومند؛ « زلزله تهران: برنامه ريزي سنجش آسيب پذيري شهر (نگاهی بر اقدامات صورت گرفته)»؛ سومين همايش ملی عمران شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (4 و 5 آبان ماه 1390).
 •  اميني، الهام و مريم برومند؛ « برنامه ريزي شهری راهکاری علمی و عملی جهت پايداری شهرها در برابر زلزله»؛ سومين همايش ملی عمران شهری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (4 و 5 آبان ماه 1390).
 •  اميني، الهام و الهه صادق مقدسی؛ « بررسی تأثير دسترسی به عنوان يکي از مؤلفه های کيفيت محيط زندگی در رضايتمندی شهروندان مطالعه ی موردی: محله سعادت آباد، شهرداری منطقه دو تهران»؛ نخستين همايش بين المللی علمی_ پژوهشی دانشجويان ايراني دانشگاه ارمنستان؛ ارمنستان- ايروان (25 و 26 شهريور ماه 1390).
 •  اميني، الهام و مريم برومند؛ « الگوی بافت شهر: الگويي برای ساخت شهر پايدار در برابر زلزله نمونه موردی: شهرک غرب و درکه، منطقه دو شهر تهران»؛ نخستين همايش بين المللی علمی_ پژوهشی دانشجويان ايراني دانشگاه ارمنستان؛ ارمنستان- ايروان (25 و 26 شهريور ماه 1390).
 •  اميني، الهام؛ عيدی، محمد باقر و رسول مرادی؛ « برنامه ريزی يکپارچه فضايي در سياست های توسعه بخش مسکن گامی بنيادين در فرآيند بومی سازی بخش مسکن»؛ نخستين همايش بومی سازی مقررات ملی ساختمان؛ گلستان- گرگان (13 الی 14 ارديبهشت ماه 1391 1390).
 • مدير گروه مهندسی شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس (1389 تا کنون).
 • استاديار(عضو هيأت علمي)  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پرديس (1387 تاکنون)

(دروس تدريس شده: زبان فني معماری در گروه معماري؛ جامعه شناسی شهری، درآمدی بر شهرشناسی، درک و بيان محيط شهری، طرح شهرسازی(1)،  زبان تخصصی، طرح شهرسازی(1)، مديريت شهری،برنامه ريزی حمل و نقل شهری، اقتصاد شهری در گروه شهرسازی).

 •  تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن (زمستان1383 تاكنون) (دروس تدريس شده: ارزشيابي طرح ها و برنامه ها، تكنيك مقدماتي برنامه ريزي، برنامه ريزي اجتماعي، برنامه ريزي منطقه اي در ايران، ساماندهي مكان، برنامه ريزي حمل و نقل، تئوري هاي برنامه ريزي، جامعه شناسی شهری، زبان تخصصي (1) و (2)  در گروه علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي و دبيري و خدمات).
 •  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران (زمستان 1387 تاکنون) (دروستدريس شده: مباني برنامه ريزي منطقه ای، تاريخ شکل شهر و مبانِي برنامه ريزي شهری در گروهکارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي و برنامه ريزي شهری و منطقه ای؛ زبان تخصصي شهرسازی در گروه کارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي شهری، مديريت شهری در گروه کارشناسي ارشد شهرسازي- برنامه ريزي شهری).
 •  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران غرب، تهران (زمستان 1387 تاکنون) (دروستدريس شده: زبان تخصصی معماری، روستا(1)، تحليل فضای شهری در گروه کاردانی و کارشناسی معماری).
 •  استاديار(عضو هيأت علمي داخلي)  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفرش (1385-1387)

(دروس تدريس شده: روستا, زبان عمومی، ساخت و ارائه(1) در گروه معماري، مباني جمعيت شناسي،مبانی جامعه شناسی در گروه آمار).

 •  تدريس در جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، دانشكده هنرهاي زيبا، (پاييز1385) (دروس تدريس شده: زبان تخصصي شهرسازي (برنامه ريزي و طراحي شهري).
 •  استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران (پاييز1384) (دروس تدريس شده:كاربرد كامپيوتر در شهرسازي در گروه کارشناسي ارشد شهرسازي- طراحي شهری).
 • مدير پژوهشی مرکز پژوهشی شهرسازی شهرآور (1389 تا کنون).
 • عضو هيأت مديرة جامعة مهندسان شهرساز ايران (1389 تاکنون).
 • عضو هيأت رئيسه گروه تخصصي شهرسازی نظام مهندسی استان تهران (92 _1386).
 • عضو هيأت علمي و مدير آموزش در ايران مرکز بين المللي پژوهش هنر و معماری (IAARA) (1387 -1389).
 • نماينده هيأت رئيسه گروه تخصصي شهرسازی در زير کميته تخصصی آموزش نظام مهندسی استان تهران (89 _1386).
 • نماينده هيأت رئيسه گروه تخصصي شهرسازی نظام مهندسی استان تهران در شورای 
 • بافت تاريخي و فرهنگي شهرهای تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری استان تهران (89 _1386).
 • عضو كميسيون تخصصي معماري و شهرسازي دانشگاه جامع علمي _ كاربردي (پائيز 1384 تاكنون).
 • عضو هيأت مؤسس دبيرخانه دائمي برگزارکننده روز جهاني شهرسازی، (1386 تاکنون).
 • عضو دبيرخانة علمي همايش "نفش مديريت شهری در فرهنگ الگوی مصرف شهروندان"، تهران، شهرداری منطقة 8  (5  اسفند 1388).
 • دبير اجرايي "سمينار بين المللي برنامه ها و طرح های توسعة شهری (چالش ها و رويکردها)"، تهران، فرهنگستان هنر (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1388).
 • داور علمي اولين همايش سازمان جوانان خانه كشاورز؛ «اشتغال، توانمندسازي، جهاني شدن» (زمستان 1384). 
 • مدير اجرايي جامعه مهندسان شهرساز (از آذر ماه 1381 - 1384).
 • مسئول روابط عمومي فصلنامه تخصصي جامعه مهندسان شهرساز«شهرساز»(زمستان 1382 -  پائيز 1384).
 • مسئول روابط عمومي گروه ديده بان لرزه اي N.G.O (پائيز 1383).
 • بازرس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز(1383و1384).
 • تدوين مشخصات كلي، برنامه و سر فصل دروس دوره كارداني ناپيوسته علمي _ كاربردي رشته تحصيلي «زيباسازي و سيماي شهري»، مركز آموزش علمي _ كاربردي علوم شهري شهرداري تهران (1383).
 • مدرس و طراح سئوال مقطع كارشناسي ارشد رشته شهرسازي كانون فرهنگي آموزش(1382 و 1381).
 • كانديداي دور دوم انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران(1381).
 • عضو هسته مشورتي گروه معماري و شهرسازي مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها (1381 _1382).
 • شهرساز افتخاري شهر اوشان فشم ميگون(1381).
 • كارشناس مطالعات اقتصادي و اجتماعي شهرهاي ابهر و زنجان(1382).
 • كارشناس مطالعات جامع حوزه آبخيز سد لتيان(1380_1379).
 • مسئول روابط عمومي جامعه مهندسان شهرساز(1378_1381).
 • همكاري با خبرنامه داخلي جامعه مهندسان شهرساز (1378_1382).
 •  آشنايي كامل به زبان انگليسي.
 •  آشنايي به زبان فرانسه.

 •  گواهی نامة مهارت آموزش فنی و حرفه ای در رشتة "مراقبت زيبايي پوست و مو، سازمان فني و حرفه ای کشور، 1387، شماره 260991.

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • عضو جامعه مهندسان شهرساز ايران، شماره عضويت 345-11 ، (1377 تا کنون).
 • عضو جامعه مهندسين فضاي سبز ايران، شماره عضويت 570-814، (1381 تا کنون).
 • عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايران، شماره عضويت 536/2 ، (1381 تا کنون).
 • عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، شماره عضويت 31437-0-2-10، (پايه 2 شهرسازی)، (1380 تا کنون).
 • عضو كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي.
 • عضو شبکه بين المللي بناها، معماری و شهرسازی سنتي (اينتبائو)، (مهر ماه 1384 تا کنون)، http://www.intbau.org/committee.htm.
 • عضو واحد فراهم آوری اعضای پيوندی، شماره عضويت 101021- IN.
 • مدرس و طراح سئوال مقطع كارشناسي ارشد رشته شهرسازي كانون فرهنگي آموزش(1382 و 1381).
 • كانديداي دور دوم انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران(1381).
 • عضو هسته مشورتي گروه معماري و شهرسازي مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها (1381 _1382).
 • شهرساز افتخاري شهر اوشان فشم ميگون(1381).
 • كارشناس مطالعات اقتصادي و اجتماعي شهرهاي ابهر و زنجان(1382).
 • كارشناس مطالعات جامع حوزه آبخيز سد لتيان(1380_1379).
 • مسئول روابط عمومي جامعه مهندسان شهرساز(1378_1381).
 • همكاري با خبرنامه داخلي جامعه مهندسان شهرساز(1378_1382).
 •   شركت در «ميزگرد سمينار شهر،آئين، فضاي گفتگو» به عنوان يكي از سخنرانان پانل، اصفهان، پائيز 1381.
 •   اميني، الهام؛ «مديريت شهري پايدار (با تاكيد بر مسائل سكونتي شهرها)»، 30 و 31 ارديبهشت 1382، همايش شهرسازي ايران، دانشگاه شيراز.
 •  اميني، الهام و محمدرضا پرويزي؛ «برنامه ريزي شهري،فناوري اطلاعات و فضاي مجازي»، اولين همايش فناوري اطلاعات نرم افزار و شهر الكترونيك، 6 مهر ماه1383، مشهد، مركز آموزش هاي حرفه اي و تخصصي دانشگاه فردوسي مشهد.
 •  اميني، الهام؛ «مسكن،فرم شهر،زلزله و توسعه پايدار(مفاهيم، ديدگاه ها و روش برخورد)»، يازدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران(سكونت و توسعه پايدار)، بم 7 و 8 مهر ماه 1383.
 •  اميني، الهام؛ «نقش شهرسازي در كاهش آسيب پذيري شهر»، كنفرانس بين المللي زلزله(يادواره فاجعه بم)، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 8 تا 10 دي ماه 1383.
 •  اميني، الهام؛ «كيفيت مسكن مناسب در محلات شهري»، همايش علمي كاربردي توسعه محله اي: چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران، اسفند 1383.
 •  اميني، الهام؛ «نقش شهرسازي در كاهش آسيب پذيري شهر»؛ كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آن ها؛ دانشگاه تبريز؛ 5، 6 و 7 مهر ماه 1384.
 •  اميني، الهام؛ «تبيين مفهوم بافت شهري و نقش آن در كاهش خطرات ناشي از زلزله»؛كنفرانس بين المللي مخاطرات زمين، بلاياي طبيعي و راهكارهاي مقابله با آن ها؛ دانشگاه تبريز؛ 5، 6 و 7 مهر ماه 1384.
 • اميني، الهام؛ «كاربري زمين و چگونگي تاثير برنامه ريزي براي آن در كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله»؛ همايش بررسي تهديدها و پيشگيري از پيامدهاي زلزله تهران؛ دانشگاه تهران(باشگاه دانشجويان)؛  29 و 30 آبان ماه 1384.
 • اميني، الهام و فاطمه خزاعي؛ «گنجعليخان عصر صفوي تجربه اي بر احيا و بازسازي بافت هاي شهري»؛ اولين كنفرانس بين المللي طراحي شهري؛ اصفهان؛  13-16 شهريور ماه 1385.