واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر فریبرزیعقوبی وایقان

دکتر فریبرز یعقوبی وایقان

 • گروهعمران
 • ایمیل: yaghoobi@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش زلزله
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
زلزله 85 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
سازه 77 دانشگاه واحد تهران جنوب
کارشناسی مهندسی عمران
عمران  72 دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Firoozi Nezamabadi, M.; Sarvghad Moghadam, A.; Hosseini, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “The development of seismic criteria for seismic responses of regular and irregular structures in plan considering vertical component of the near-field records”, Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration (ISI Journal), 2011 (under review).
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “Developing a Quick Seismic Risk Assessment (QSRA) for Intercity Road Systems: A case study, IRAN”, Proc. Of 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Lisbon, Portugal, Paper No. 1565, October 2012.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “Developing the UHS and Iranian Seismic Code design spectrum for 1 Important Residential Building in Tehran”, Proc. Of 15th World Conference on Earthquake Engineering (15WCEE), Lisbon, Portugal, Paper No. 1579, October 2012.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND DEVELOPING THE WELL-KNOWN DESIGN SPECTRA FOR ONE IMPORTANT HOSPITAL IN IRAN”, Proc. Of 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), Beijing, China, Paper No. 07-0119, October 2008.
 • Hosseini, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “A RISK MANAGEMENT MODEL FOR INTER-CITY ROAD SYSTEMS”, Proc. Of 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE), Beijing, China, Paper No. 06-0135, October 2008.
 • Firoozi Nezamabadi, M.; Yaghoobi Vayeghan, F.; and Hosseini, M.; “SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND DEVELOPING THE UNIFORM HAZARD SPECTRA FOR VULNERABILITY ANALYSIS OF AN EXISTING BUILDING”, Proc. Of 13th World Conference on Earthquake Engineering (13WCEE), Vancouver, B.C., Canada, Paper No. 2378, August 2004.
 • Yaghoobi Vayeghan, F.; and Firoozi Nezamabadi, M.; “SHA and Developing the UHS for Vulnerability Analysis of an Under-Construction Concrete Railroad Bridge in IRAN”, Proc. Of Durability and Maintenance of Concrete Structures, Croatia, Paper No. 04, 2004.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “Seismic Hazard Analysis (SHA) and Developing the Uniform Hazard Spectra (UHS) for one Site of Islamic Azad University (IAU) in Iran”, Proc. of  the 2006 Annual General Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, Calgary, Alberta, Canada, May 2006.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “DEVELOPING THE (UHS) FOR NEW SITE OF ISLAMIC AZAD UNIVERSITY (IAU) - SOUTH TEHRAN BRANCH - IN IRAN”, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (ECEES), Geneva, Switzerland, September 2006.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “Seismic Hazard Analysis and Developing the Uniform Hazard and Design Spectra for two Important Universities in Iran”, International Disaster Reduction Conference (IDRC), Davos, Switzerland, August 26–September 1, 2006.
 • Yaghoobi Vayeghan, Fariborz and Hosseini, Mahmood; “Key Issues on Seismic Risk Evaluation of Intercity Road Systems”, International Disaster Reduction Conference (IDRC), Davos, Switzerland, August 26–September 1, 2006.
 • Firoozi Nezamabadi, M. and Yaghoobi Vayeghan, F.; “Developing the UHS for an Important Building in Tehran and Comparison among its UHS and Well-Known Design Spectra”, International Symposium on Seismic Risk Reduction (ISSRR2007), Bucharest, Romania, April 2007.
 • Yaghoobi Vayeghan, Fariborz; Firoozi Nezamabadi, Maryam; and Hosseini, Mahmood; “Seismic Hazard Analysis and developing the Uniform Hazard Spectra for an Under-Construction Railroad Bridge”, Proc. Of 6th U.S. National Conference on Lifeline Earthquake Engineering (TCLEE), U.S.A., 2003.
 • Hosseini, M.; Yaghoobi Vayeghan, F.; “Design Verification of an Existing 8-Story Irregular Steel Building by 3-D Dynamic and Pushover Analyses”, Proc. Of 12th World Conference on Earthquake Engineering (12WCEE), New Zealand, Paper No. 2115, 2000.
 • Hosseini, Mahmood; Yaghoobi Vayeghan, Fariborz; “On Risk Management for Roads Subjected to Natural and Man-Made Hazards”, Proc. of IABSE Symposium, Australia, Paper No. 215, 2002.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «مطالعه¬اي بر ضرايب تأثير زلزله در سازه¬هاي ساختماني»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، شماره دوم (دوره جديد)، زمستان 1377، صفحات 21 الي 26.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «يك روش جديد تركيب مدي براي محاسبه نيروهاي برش پايه و طبقات ساختمان جهت طراحي پي¬ها و ديافراگمها»، سومين كنفرانس بين¬المللي زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله (SEE-3)، ارديبهشت¬ماه 1378، صفحات 385 الي 394.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «دقت كنيد!»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1378، صفحات 42 و 43.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ و حسینی، محمود؛ «ارزيابي رفتار لرزه¬اي يك ساختمان 8 طبقه فلزي موجود بكمك تحليلهاي ديناميكي خطي»، اولين كنفرانس علمي-  تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، تهران، مهرماه 1378، صفحات 345 الي 352.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «مروري بر زندگينامه و آثار استاد استفن. پ. تيموچنكو»، نشريه بنا، شماره نهم، مهرماه 1378، صفحات 96 الي 98.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «نگاهي دقيقتر به مفهوم ضريب مشاركت جرمي و تعاريف آن در تحليل لرزه¬اي سازه¬ها»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، سال دوم، شماره سوم، پاييز 1378، صفحات 2 الي 7.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ و حسینی، محمود؛ «كنترل صحت طراحي يك ساختمان 8 طبقه فلزي موجود بكمك تحليلهاي استاتيكي غيرخطي (Pushover)»، پنجمین كنفـرانـس بيـن‌المللـي عمران، مشهد، ارديبهشت 1379، صفحات 154­147. 
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «مطالعه¬اي بر ضرايب تأثير زلزله در سازه¬هاي ساختماني»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، شماره دوم (دوره جديد)، زمستان 1377، صفحات 21 الي 26.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «يك روش جديد تركيب مدي براي محاسبه نيروهاي برش پايه و طبقات ساختمان جهت طراحي پي¬ها و ديافراگمها»، سومين كنفرانس بين¬المللي زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله (SEE-3)، ارديبهشت¬ماه 1378، صفحات 385 الي 394.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «دقت كنيد!»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1378، صفحات 42 و 43.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ و حسینی، محمود؛ «ارزيابي رفتار لرزه¬اي يك ساختمان 8 طبقه فلزي موجود بكمك تحليلهاي ديناميكي خطي»، اولين كنفرانس علمي-  تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، تهران، مهرماه 1378، صفحات 345 الي 352.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «مروري بر زندگينامه و آثار استاد استفن. پ. تيموچنكو»، نشريه بنا، شماره نهم، مهرماه 1378، صفحات 96 الي 98.
 • حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «نگاهي دقيقتر به مفهوم ضريب مشاركت جرمي و تعاريف آن در تحليل لرزه¬اي سازه¬ها»، پژوهشنامه زلزله¬شناسي و مهندسي زلزله، سال دوم، شماره سوم، پاييز 1378، صفحات 2 الي 7.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ و حسینی، محمود؛ «كنترل صحت طراحي يك ساختمان 8 طبقه فلزي موجود بكمك تحليلهاي استاتيكي غيرخطي (Pushover)»، پنجمین كنفـرانـس بيـن‌المللـي عمران، مشهد، ارديبهشت 1379، صفحات 154­147. 
 • فیروزی نظام¬آبادی، مریم؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ «تحليل خطر لرزه‌اي و تهيه طيف خطر يكنواخت جهت سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج»، کنفرانس بین¬المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)، کرمان، 1383.
 • ترابي، مهدي؛ يعقوبي وايقان، فريبرز؛ و يدالهي، محمدرضا؛ «مقايسه سطوح عملكرد آئين¬نامه¬هاي مختلف در مطالعات بهسازي لرزه¬اي پلها»، سومين كنفرانس بين¬المللي پل، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي¬تكنيك تهران)، تهران، خرداد 1387.
 • پورياري، مقصود؛ يعقوبي وايقان، فريبرز؛ و دري، محمد؛ «بررسي انواع و نقش آزمونهاي مخرب و غير مخرب در پلهاي فلزي با ديدگاه بهسازي دوره¬اي»، سومين كنفرانس بين¬المللي پل، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي¬تكنيك تهران)، تهران، خرداد 1387.
 • يدالهي، محمدرضا؛ يعقوبي وايقان، فريبرز؛ و پرستش، حسين؛ «معرفي دستورالعمل بهسازي لرزه¬اي تكيه¬گاه پلها»، سومين كنفرانس بين¬المللي پل، دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي¬تكنيك تهران)، تهران، خرداد 1387.
 • یعقوبی وایقان، فریبرز؛ و حسینی، محمود؛ «ارائه يك روش ارزيابي سريع خطرپذيري لرزه¬اي براي سامانه¬هاي حمل و نقل برون¬شهري»، پژوهشنامه حمل و نقل (فصلنامه علمي-پژوهشي و داراي ضريب تأثير 0.039 از ISC)، سال ششم، شماره 1، بهار 1388، صفحات 65 الی 85.
 • فیروزی نظام¬آبادی، مریم؛ سروقد مقدم، عبدالرضا؛ حسینی، محمود؛ و یعقوبی وایقان، فریبرز؛ « تأثیر زلزله های حوزه نزدیک بر پاسخ لرزه¬ای ساختمانهای فولادی نامنظم در پلان و بررسی میزان انطباق نتایج با ضوابط استاندارد 2800»، نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد، 1390 (درحال بررسی).

 • سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، معاونت عمرانی، اداره کل امور فنی و ساختمان
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران¬جنوب، دانشکده فنی، گروه عمران (مدرس مدعو)
 • دانشگاه تربیت معلم (پردیس کرج)، درس تحلیل خطرپذیری، 1390.
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران- جنوب، دروس استاتيك، بارگذاري و فولاد 1 (گروه عمران)، استاتيك (دانشكده صنايع و گروه معدن)، 1387 تاكنون.
 • دانشگاه علم و فرهنگ، درس ترميم ساختمانها، 87-1386.
 • دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، سالهاي 80 تا 82، دروس بارگذاري، ترميم ساختمانها و پي¬سازي.
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مدرس دروس مصالح ساختماني (مبحث پنجم)، بارگذاري (مبحث ششم) و ساختمانهاي مصالح بنائي (مبحث هشتم) از مقررات ملي ساختماني ايران (تاييد صلاحيت اوليه).
 • مدیرکل امور فنی و ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی (حوزه معاونت عمرانی)، از شهریور 91 تاکنون.
 • سرپرست بخش برنامه¬ریزی و توسعه حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از تیر 91 تا مرداد 91
 • کارشناس پژوهشی بخش زلزله¬شناسی مهندسی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از آذر 90 تا مرداد 91.
 • مسؤول تدوین برنامه پنجساله پژوهش در حوزه راه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، از آذر 90 تا مرداد 91.
 • رئيس گروه مطالعات و انتقال فناوري (دفتر مطالعات فناوري و ايمني- معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري)، از بهمن 88 تا آبان 90.
 • عضو كميته پايگاه داده¬ها و نرم¬افزار شوراي راهبردي نظارت و تحويل¬گيري مطالعات طرح جامع حمل و نقل از بهمن 88 تا آبان 90.
 • ممیز علوم ترکیبی (معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري) و مسؤول برنامه¬ريزي و بودجه از اردیبهشت 88 تا بهمن 88.
 • سرپرست گروه پژوهشي مديريت بحران و لجستيك (پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه) از دي 86 تا ارديبهشت 88.
 • سرپرست گروه پژوهشي مقاوم¬سازي راه (پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه) از تير 86 تا ارديبهشت 88.
 • كارشناس گروه پژوهشي مقاوم¬سازي راه (پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه) از سال 83 تا 86.
 • سرپرست واحد ارتباط با مراكز و انجمنهاي علمي و پژوهشي (معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري)، سالهاي 82 و 83.
 • كارشناس گروه ابنيه¬فني (مركز تحقيقات و آموزش)، سالهاي 78 تا 82.
 • مدير واحد طرح و برنامه (مركز تحقيقات و آموزش)، سالهای 79 و 80 .
 • عضو اصلي كميته مديريت ريسك در راهها (C18)، مجمع جهاني راه (پيارك)، از سال 79 تا 83.
 • عضو مكاتبه¬اي كميته مديريت ريسك در بهره¬برداري از راههاي ملي و بين¬المللي (TC-C3)، مجمع جهاني راه (پيارك)، از سال 87 تاكنون. 
 • مسؤول پروژه «طراحي پلهاي تيپ بتني و بتن¬فولادي با دهانه¬هاي 20 تا 30 متر»، سالهاي 78 تا 82.
 • مسؤول پروژه «ضوابط و دستورالعمل جزئيات و نقشه¬ها در پل و سازه¬هاي راه»، سالهاي 78 تا 82.
 • مسؤول پروژه «دستورالعمل و ضوابط نگهداري و بازرسي پلها و ابنيه¬فني راه و راه¬آهن»، سالهاي 79 تا 82.
 • مسؤول پروژه «تهيه شناسنامه¬هاي فني پلهاي راه و راه¬آهن و ارائه نرم¬افزار بانك اطلاعاتي ويژه آن»، سالهاي 79 تا 82.
 • مسؤول پروژه «دستورالعمل بارگذاري و آزمايشهاي پلهاي راه و راه¬آهن در هنگام تحويل موقت و قطعي»، سالهاي 80 تا 82.
 • نماينده وزارت راه و ترابري در كارگروه زلزله و لغزش لايه¬هاي زمين (كميته فرعي-  تخصصي مقابله با خطرات ناشي از زلزله و لغزش لايه¬هاي زمين)، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي، وزارت كشور، سالهاي 79 تا 82.
 • عضو اصلي زيركارگروه تخصصي آموزش، كارگروه زلزله و لغزش لايه¬هاي زمين (كميته فرعي-  تخصصي مقابله با خطرات ناشي از زلزله و لغزش لايه¬هاي زمين)، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي، وزارت كشور، از سال 79 تاكنون.

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • انجمن مهندسی زلزله ایران، عضو اصلی، از سال 74 تاكنون.
 • انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، عضو اصلی، از سال 76 تاكنون.
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پایه 1 (نظارت، محاسبات و اجرا)، از سال 75 تاكنون .
 • سازمان علمي-  پژوهشي دانشجويان عمران سراسر كشور، عضو شوراي مشاوران، از سال 78 تاكنون.
 • مجمع جهاني راه (پيارك)، عضو اصلي كميته مديريت ريسك در راهها (C18)، از سال 2000 تا 2003.
 • انجمن بين¬المللي مهندسي پل و سازه (International Association for Bridge and Structural Engineering, IABSE)، از سال 2000 تاكنون.
 • انجمن بتن ايران، عضو اصلي، از سال 79 تاكنون.
 • مؤسسه بتن آمريكا (aci) شاخه ايران، از سال 79 تاكنون.
 • مجمع جهاني راه (پيارك)، عضو مكاتبه¬اي كميته مديريت ريسك در بهره¬برداري از راههاي ملي و بين¬المللي (TC-C3)، از سال 87 تاكنون. 
 • موسسه تحقیقات مهندسی زلزله (EERI)