واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 29 شهریور 1398

اعضای هیات علمی واحد

  
 دکتر حامدمیرزایی فر

دکتر حامد میرزایی فر

 • گروهعمران
 • ایمیل: h.mirzaeifar@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش مکانيک خاک و پي
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
خاک و پی
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
خاک و پی
89 دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
کارشناسی مهندسی عمران
عمران  84 دانشگاه آزاد واحد زنجان
 • همکاری در تأليف کتاب تهيه شناسنامه مقاومتی و ارزيابی لرزه ای ساختمانهای مهم امدادی شهر زنجان. (سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور- سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان) 1385.

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • Mirzaeifar, H., Abdi, M.R., 2012. Stabilizing clays using basic oxygen steel slag (BOS), International Symposium on Ground Improvement, Brussels, Belgium.
 • Ghasemzhadeh, H., Mirzaeifar, H., Samani, H.R., 2011. Estimating frequency of vibration for high rise TV towers, International Conference on Earthquake and Structural Engineering, Venice, Italy.
 • Ghazavi, M., Mirzaeifar, H., 2009. Bearing capacity of multi-edge shallow foundations on geogrid reinforced sand, Second International Symposium on Environmental Engineering, Tehran, Iran.
 • Ghazavi, M., Mirzaeifar, H., 2010. Experimental and numerical investigation of bearing capacity of multi-edge shallow foundations on reinforced and unreinforced sand, 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran.

 • عبدی،م.ر.، میرزائی فر،ح.، " تاثير اندازه نمونه بر نتایج آزمایش برش مستقیم نمونه¬های ماسه مسلح به ژئوگريد"، نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 19-21 ارديبهشت،1391، اصفهان، ایران.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • همکاری در طرح پژوهشی تهيه شناسنامه مقاومتی و ارزيابی لرزه‌ای ساختمانهای مهم امدادی شهر زنجان. (سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور -  سازمان مسکن و شهرسازی استان زنجان)
 • پهمکاری در طرح پژوهشی روش های عملی  برای بهبود کيفيت بتن در شرايط کارگاهی. (دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان) 

 • مسلط بر نرم افزار هاي مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک (Plaxis & Flac)
 • مسلط بر نرم افزار مهندسی عمران گرایش سازه Etabs , Sap , Safe))
 • پمسلط بر نرم افزار Autocad

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
 • انجمن ژئوتکنیک ایران
 • مرکز ملی مقاوم سازی