واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر امیر عباسفاطمی

دکتر امیر عباس فاطمی

 • گروهعمران
 • ایمیل: Fatemi@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی عمران - گرايش سازه
 سوابق تحصيلي
مقطع تحصیلی
رشته 
گرایش  سال اخذ  محل
دکترا مهندسی عمران
زلزله 85 دانشگاه واحدعلوم تحقیقات
کارشناسی ارشد 
مهندسی عمران
زلزله 84 دانشگاه واحدعلوم تحقیقات
کارشناسی مهندسی عمران
عمران  80 دانشگاه آزاد واحد شاهرود

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

 • “Experimental and Analytical Modal Analysis Of Steel Arch Bridge” , 8th Int’l Conference on Steel, Space and Composite Structures, Kuala Lumpur, Malaysia, May 2006
 • “THE EVALUATION OF AN OLD STEEL ARCH BRIDGE IN BABOLSAR (LOCATED IN THE NORTHERN PROVINCE OF IRAN)”, Third International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Centre in Porto, Portugal, July 2006
 • EFFECT OF CONTINUITY PLATE ARRANGEMENT ON SEISMIC BEHAVIOR OF PANEL ZONE WITH UNEQUAL BEAM DEPTH FOR INTERIOR COLUMNS IN SMRFS, 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, 2010.
 • RAPID VISUAL SCREENING OF SEISMIC VULNERABILITY OF BANDAR ABBAS IN SOUTHERN IRAN, 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, 2010.
 • RETROFITTING OF STEEL ARCH BRIDGE WITH TMD METHOD IN BABOLSAR (IRAN) , 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, 2010.
 • Faulting Hazard Investigation in Bandar Abbas Region, 14ecee, Ohrid, 2010.
 • AmirAbbas Fatemi, Abdollah Bagheri, Gholamreza Ghodrati Amiri, M. Ghafory-Ashtiany, GENERATION OF UNIFORM HAZARD EARTHQUAKE ACCELEROGRAMS AND NEAR-FIELD GROUND MOTIONS, Journal of Earthquake and Tsunami, Vol. 6, No. 2 (2012) 1250013 (17 pages), DOI: Vol. 6, No. 2 (2012) 1250013.
 • AmirAbbas Fatemi, Zahra Tabrizian, Gholamreza Ghodrati Amiri, Seyed Ali Razavian Amrei, EARTHQUAKE VULNERABILITY AND SEISMIC RISK ASSESSMENT OF BANDAR ABBAS IN SOUTH OF IRAN, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Volume 1, Number 1, Winter 2013, pp1-14.
 • Abdollah Bagheri, AmirAbbas Fatemi, Gholamreza Ghodrati Amiri, SIMULATION OF EARTHQUAKE RECORDS BY MEANS OF EMPIRICAL MODE  DECOMPOSITION AND HILBERT SPECTRAL ANALYSIS, Journal of Earthquake and Tsunami, Vol. 8, No. 1 (2014) 1450002 (21 pages), DOI: 10.1142/S179343111450002X.
 • AmirAbbas Fatemi, Abdollah Bagheri, Gholamreza Ghodrati Amiri, M. Ghafory-Ashtiany, NEW METHOD FOR SIMULATION OF EARTHQUAKE TIME HISTORIES BASED ON EMPIRICAL MODE  DECOMPOSITION AND HILBERT SPECTRAL ANALYSIS, EURODYN, Porto, 2014.
 • STEEL BRIDGES RETROFITTING TECHNIQUES, International Conference on Advances in Civil Engineering (ACE-2011) 21st to 23rd, October, KL University, Koneru Lakshmaiah Education Foundation, Guntur, Andhra Pradesh, INDIA, 2011.

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • اثرهاي ساختگاه و روشهاي ريز‌پهنه¬بندي، سمينار كارشناسي‌ارشد، به راهنمايي دكتر مهدي زارع، دانشكده فني و مهندسي واحد علوم و تحقيقات تهران، زمستان 1382.
 • ريز پهنه‌بندي استان هرمزگان ،شهر بندرعباس، پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد، به راهنمايي دكتر مهدي زارع و مشاورة دكتر حسين حمزه لو، دانشكده فني و مهندسي علوم و تحقيقات، تابستان 1384.
 • ريز پهنه‌بندي پهنة بندرعباس بر‌اساس داده‌هاي ميكروترمور، پنجمين كنفرانس بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي‌زلزله، ارديبهشت ماه 1386، تهران، ايران.
 • تعییین حریم گسلش گسلهای استان هرمزگان ، مجله تخصصي علمي و ترويجي(پ‍ژوهشي) بنا، شماره 26، اسفند 84، صفحات 15-26 . 
 • ارزيابي پل قوسي فلزي بابلسر، مجله تخصصي علمي و ترويجي(پ‍ژوهشي) بنا، شماره 24 صفحات 110-118.
 • بررسي سريع آسيب‌پذيري واحدهاي مسكوني در بندر عباس، پنجمين كنفرانس بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي ‌زلزله، ارديبهشت ماه 1386، تهران، ايران.
 • روشهاي تقويت پلهاي فلزي، سومین کنفرانس مقاوم سازی لرزه ای با محوریت مهندسی پل و شریان های حیاتی، تبریز، مهر ماه 1389.
 • بررسی استاتیکی آسیب¬پذیری پل قوسی فلزی بابلسر، اولين کنفرانس ملی مدیریت بحران (زلزله، آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی)، تهران، خرداد ماه 1390.
 • امیرعباس فاطمی و زهرا تبریزیان، «بررسی خطر زمینلرزه در ساختگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرديس »، مجله تخصصي علمي و ترويجي(پ‍ژوهشي) بنا، شماره 43. 
 • آشکار سازی آسیب با استفاده از الگورتیم گروه ذرات بر اساس نتایج آنالیز مودال، سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، جهاد دانشگاهی استان کرمان، مهرماه 1391.
 • مقاومسازی پل قوسی فولادی بابلسر با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده (TMD)، کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه¬ها ، اردیبهشت 1389
 • تدریس و عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس از سال 1387 تاکنون
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع رودهن. 
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند.

 • بيش ‌از يکسال در اواخر دورة کارشناسی به طور پاره وقت در گروه‌مهندسين ‌آيتی، تهران. 
 • مهندس ‌ناظر‌ مقيم ساختمان فرهنگسراي‌ تفرش، از تاريخ مهر ماه 1380 تا شهريور ماه‌1381. 
 • طراحي سازه¬ای خوابگاه دانشجويي شهرستان تفرش، 1381.
 • کارشناس كنترل طراحي سازه¬ای و متره حوضچه آرامش مس ميدوك،1381.
 • طراحي سازه¬ای فرهنگسرای شهرستان تفرش، 1382.
 • كارشناس پروژه برداشتهاي ‌ميداني ميكروترمور و سرعت ‌موج ‌برشي در پهنة ‌شهر بندر‌عباس ‌(مرداد‌ماه 1382).
 • كارشناس پروژه ریز پهنه¬بندی استان هرمزگان شهر بندرعباس 1384-1383.
 • انجام آزمايشات ميداني (نصب شتابنگار) بر روي پل قديمي بابلسر جهت ثبت ارتعاشات طبيعي جهت يافتن فركانسهاي اصلي و شكلهاي مدي اصلي سازه، پژوهشگاه بین¬المللی زلزله‌شناسي و مهندسي ‌زلزله، 1384.
 • كارشناس در پروژه مطالعات آسيب‌پذيري خطوط لوله، تلمبه‌خانه‌ها و انبارهاي نفت تهران، شامل انبار نفت ري، انبار نفت شمال‌غرب (كن) و انبار نفت شمال‌شرق (قوچك)، 1382-1387.
 • كارشناس در پروژه مطالعات مقاوم‌سازي تاسيسات و خطوط لوله منتهي به منطقه خطوط لوله و مخابرات ري (آبان 1383- شهريور 1385) و انجام فعاليتهاي زير:
 • الف- كارشناس مقاوم‌سازي 4 تلبمه‌خانه و تجهيزات داخل آن شامل پمپ‌ها، ترانسها و ...
 • ب- كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهای فولادي انبار واقع در سايت خطوط لوله.
 • ج- كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهای آجري واقع در سايت خطوط لوله.
 • د- كارشناس بررسي آسيب پذيري و مقاوم‌سازي ساختمان بتني دو طبقه كنترل خط 16 اينچي واقع در سايت خطوط لوله.
 • ه- كارشناس مقاوم‌سازي ساختمان فولادي 4 طبقه، مخابرات پژوهشكده صنعت نفت.
 • همکاری با گروه کارشناسی انجام مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي خطوط لوله فرآورده مدفون واقع در سطح شهر تهران، بررسي آسيب‌پذيري اين لوله‌ها در مقابل روانگرايي، گسلش، زمين‌لغزه و انتشار موج، تعيين نقاط آسيب‌پذير و ارائه طرح مقاوم‌سازي براي اين لوله‌ها.
 • همکاری با گروه کارشناسی انجام مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌‌سازي مخازن فرآورده‌ سقف ثابت و شناور موجود در سايت شامل 17 عدد مخزن روزميني با حجم 1000 تا 40 ميليون مترمكعب. انجام تحليل‌هاي پايداري اين مخازن، تعيين نوع آسيب‌پذيري هريك از اين مخازن، ارائه طرح مقاوم‌سازي و نقشه‌هاي اجرايي براي آنها.
 • همکاری با گروه کارشناسی انجام مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي تاسيسات موجود در اين سايت، شامل پمپ‌ها، تلمبه‌خانه‌ها، ترانسفورماتورها، پانل‌هاي كنترل و ساير تجهيزات و تاسيسات واقع در سايت خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌هاي ري.
 • همکاری با گروه کارشناسی انجام مطالعات آسيب‌پذيري و ارائه طرح جديد براي باندوال‌ها و خاكريز‌هاي اطراف مخازن سايت.
 • كارشناس پروژه مقاوم‌سازي تاسيسات و انبارهاي نفت و گاز تهران و سوختگيري مهرآباد، (آبان 1383 لغايت شهريور 1385) شامل فعاليتهاي زير:
 • الف- كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهاي سايت انبار نفت شمال‌غرب كن. 
 • ب- كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهاي سايت انبار نفت شمال‌شرق.
 • ج-كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهاي سايت انبار نفت ري
 • د-كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهاي سايت انبار 18000 تني گاز مايع
 • ه-كارشناس مقاوم‌سازي ساختمانهاي سايت انبار سوختگيري مهرآباد.
 • و-مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي مخازن انبار نفت شمال‌غرب كن شامل 10 عدد مخزن 20000 مترمكعبي فرآورده سقف ثابت و شناور، ارائه راهكار مقاوم‌سازي و نقشه‌هاي اجرايي.
 • ز-مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي مخازن انبار نفت شمال‌شرق قوچك شامل 8 عدد مخزن 20000 مترمكعبي فرآورده سقف ثابت و شناور.
 • ح-مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي مخازن انبار نفت ري شامل 62 عدد مخزن از 1000 تا 400000 مترمكعبي فرآورده سقف ثابت و شناور.
 • ط-مطالعات آسيب‌پذيري و ارائه طرح باندوال و ديوارهاي حائل نگهدارنده شيب‌ها در سايت انبار نفت كن و نظارت بر اجراي اين ديوارهاي حائل.
 • ی-مطالعات آسيب‌پذيري و ارائه طرح باندوال و ديوارهاي حائل نگهدارنده شيب‌ها در سايت‌هاي انبار نفت قوچك و ري.
 • کارشناس مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي ساختمان اصلي پست مكانيزه (چهارراه لشکر) سال 1385 تا 1387.
 • عضو و كارشناس گروه مشاور عالي، پروژه‌هاي مقاوم‌سازي اماكن نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، كه وظيفه كنترل پروژه‌هاي مقاوم‌سازي نيروهاي مسلح كشور را برعهده دارد(بررسي بيش از 18  پروژه). از سال 1385 تا 1388.
 • همکاری با گروه کارشناسی مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي ساختمان اصلي معاونت عمليات نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران زير نظر دکتر محمد تقی کاظمی، فولادي 7 طبقه ، زير بناي10000 متر مربع.
 • عضو تيم مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي ساختمان اصلی تولید و پخت محصولات شیری و گوشتی کاخانجات کاله، آمل، مازندران، 1386.
 • عضو گروه تهیه و تدوین "راهنماي طرح و اجراي پل ها با عرشه صندوقه اي براي دهانه¬هاي بزرگ" زير نظر آقای دکتر حسینعلی بیگی، سال1387 تا هم¬اکنون.
 • مسئول تيم مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي آموزش کل دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، 1388.
 • مسئول تيم مطالعات آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي ساختمان استانداری استان تهران، تهران، ایران، 1388

نرم‌افزارهاي تحليلي و طراحي 
 • Sap 
 • Etabs 
 • SAFE
 • Lusas
 • Prokon
 • Ansys 
نرم‌افزارهاي جانبي
 • Auto Cad 
 • office
 • Nonlin
 • Surfer
 • Siesmosignal
 • Ms.Project
 • Photoshop
زبانهای برنامه‌نويسي
 • Basic
 • MatLab

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:

 • عضو انجمن مهندسي راه و ساختمان ايران
 • عضو انجمن ACI شاخة ايران
 • عضو نظام مهندسي استان تهران
 • عضو انجمن مهندسي زلزله
 • عضو کمیته علمی اولين کنفرانس ملی مدیریت بحران (زلزله، آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی)، خردادماه 1390
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران (زلزله، آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی)، خردادماه 1391