واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر سید امیرحسینگرکانی

دکتر سید امیرحسین گرکانی

  • گروهمعماری
  • ایمیل: Garakani@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: معماری
  • سمت:استادیار پایه یازده گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پردیس تهران

- دیپلم ریاضی با معدل 17/42 از دبیرستان مبتکران همدان

- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با درجه عالی و معدل 18/30

- فارغ التحصیل دکتری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با درجه عالی و معدل 19/29

 مسولیت های اجرایی دانشگاه آزاد 

- رئیس اداره پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393 تا سال 1395

- مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1392 تا سال 1393

 عنوان رساله ها 

-   رساله دکتری: ارزیابی بازسازی سکونتگاه های روستایی پس از جابه جایی به منظور ارایه مدل مکانی فضایی.

-   رساله کارشناسی ارشد: طراحی مجموعه درمانی پرورشی بروات بم.

 

 تالیف کتاب 

 گرکانی، سید امیرحسین و بشیری، مهسا (1397). ملاحظاتی بر جابه­جایی سکونتگاه­های روستایی. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.  

  گرکانی، سید امیرحسین و خدابخش، حسن (1395). راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

 خدادادی، محمد رضا؛ گرکانی، سید امیرحسین و کریمیان اقبال، جواد. (1394). گونه­شناسی مسکن روستایی استان کردستان. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

گرکانی، سید امیرحسین؛ جانی­پور، بهروز و امینیان، سعید. (1393). گونه­شناسی مسکن روستایی استان کرمان. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

  امینیان، سعید؛ حق­شناس گرکانی، سعید و گرکانی، سید امیرحسین. (1393). گونه­شناسی مسکن روستایی استان بوشهر. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

 گرکانی، سید امیرحسین. (1392). ملاحظاتی بر طراحی خانه­های روستایی در بازسازی پس ازسانحه. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

گرکانی، سید امیرحسین. (1392). نمونه­هایی از الگوی مسکن روستایی در بازسازی پس از سانحه. در پنج جلد. تهران: انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

گرکانی، سید امیرحسین. (1386). نمونه ­هایی از الگوي مسکن روستایی. همدان: انتشارات فراگیر هگمتان.

گرکانی، سید امیرحسین. (1381). خط و خاك. همدان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.


 طرح های تحقیقاتی 

- مجری طرح تحقیقاتی "ارائه ملاحظات و دستور العمل اجرایی در خصوص جابه جایی سکونتگاه های روستایی در بازسازی پس از سوانح". کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. (1393).

- همکار طرح تحقیقاتی "گونه شناسی مسکن روستایی استان های کرمان، کردستان و بوشهر". کارفرما: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران. (1393).

- مجری طرح تحقیقاتی "ارزیابی میزان مشارکت روستاییان در بازسازی روستای نای بند استان خراسان جنوبی". کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، تهران. (1392).

- مجری طرح تحقیقاتی "تدوین ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه".کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. (1392).

 مقاله به زبان انگلیسی  ISI 

- Habib, Farah. Sartipipour, Mohsen. Garakani, Seyed Amirhossein. Rahimbakhsh, Fatemeh. (2011)." Investigating the Application of DSS Method for Architects in Iranian Rural Areas(A case tested in Baba-Pashman village, Lorestan province), INTERNATIONAL JOURNAL OF ACACDEMAIC RESEARCH, Vol. 3. No.1. January

 مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم  

رحیم بخش، فاطمه؛ حبیب، فرح و گرکانی، سیدامیرحسین. (در دست چاپ).  رویکردی تحلیلی بر منظر روستای نایبند استان خراسان جنوبی پس از بازسازی. مجله مسکن و محیط روستا.  

رحیم بخش، فاطمه؛ حبیب، فرح و گرکانی، سیدامیرحسین. (در دست چاپ).  بررسی کیفیت زندگی در روستاهای درب­آستانه و بابا پشمان استان لرستان. مجله مسکن و محیط روستا

دشتی­زاده، سارا و گرکانی، سیدامیرحسین. (در دست چاپ).  بررسی محدوده آسایش حرارتی خانه خشتی روستای لاسجرد استان سمنان. مجله مسکن و محیط روستا.

نیاستی، معصومه و گرکانی، سیدامیرحسین. (در دست چاپ).  بررسی آسیب پذیری سکونتگاهها در نواحی روستایی مطالعه مقایسه ای شهر فراغی و روستاهای سیل زده شرق استان گلستان. تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی.

آزادی، یونس؛ گرکانی، سیدامیرحسین و آزادی، زیور. (1395). ارزیابی طرح های اسکان عشایر با تاکید بر نگرش اسکان یافتگان (سایت تلخاب استان گیلان). مجله مسکن و محیط روستا. شماره 156.

گرکانی، سیدامیرحسین؛ رحیم بخش، فاطمه. (1393). بررسی بازسازی روستای نای­بند استان خراسان جنوبی. مجله مدیریت بحران، شماره ششم.

گرکانی، سیدامیرحسین؛ رحیم بخش، فاطمه وجدانی، محمدعلی و بشیری، مهسا. (1393). بررسی میزان مشارکت روستاییان در جابه­جایی سکونتگاه­های روستایی نمونه­های مورد مطالعه: روستاها جابه­جا شده جنوب استان کرمان . مجله مسکن و محیط روستا، شماره: 148.

گرکانی، سیدامیرحسین؛ وجدانی، محمدعلی و بشیری، مهسا. (1394). بررسی پیامدهای درجاسازی روستای عالیشاهی نور آباد ممسنی). مجله مسکن و محیط روستا، شماره: 151.

حبیب، فرح؛ گرکانی، سیدامیرحسین؛ مختاباد امرئی، مصطفی و رحیم بخش، فاطمه. (1389). استحاله نشانه­ها در روستاي باباپشمان استان لرستان پس از جابه­جایی. مجله مدیریت شهري و روستایی، شماره: 25.

Garakani, Seyed Amir Hossein. (2014)."Community Participation: The Lost Link of the Rural  Informal Settlements Relocation Projects, Kerman Province, Iran". International Journal of Architecture and Urban Development (IJAUD), Vol. 4. No.3.


 مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی گرکانی، سیدامیرحسین و اسدی، کیمیا. (1396). ارایه الگوی طراحی سفارتخانه های ایران در اروپای مرکزی با رویکرد همساز با اقلیم (نمونه موردی سفارت ایران در آلمان). کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.

گرکانی، سیدامیرحسین و اسدی، کیمیا. (1396). بررسی پارامترهای تاثیرگذار در شناسایی هویت معماری ایرانی در معماری ساختمانهای دولتی (نمونه موردی سفارتخانه). کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.

خسروی، میترا و گرکانی، سیدامیرحسین. (1396). معماری با حواس پنج گانه. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، تهران.

خسروی، میترا و گرکانی، سیدامیرحسین. (1396). تفاوت ادراک زیبایی از طریق حواس در سکونتگاه های روستا و شهر. دومین کنفرانس بین الملی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی، پاریس، فرانسه.

شیرزاد، فاطمه؛ پورموسوی، سید موسی و گرکانی، سیدامیرحسین. (1396). مدیریت آوار پس از رخداد زلزله احتمالی تهران نمونه موردی منطقه 20 شهرداری تهران (شهرری). پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران.

نیاستی، معصومه و گرکانی، سیدامیرحسین. (1396).  رابطه اسکان مجدد و آسیب­پذیری سکونتگاههای روستایی نمونه موردی: روستاهای جابه جاشده پس از سیل 1384 استان گلستان. پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری. تهران.

یعقوبی، سحر؛ گرکانی، سیدامیرحسین و کامران کسمایی، حدیثه. (1395). استخراج خرد اقلیم های منطقه اراضی عباس آباد با توجه به ایستگاه سینوپتیک سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، تهران.

گرکانی، سیدامیرحسین و نیاستی، معصومه. ( 1395). بررسی میزان خطرپذیری سکونتگاه های روستایی در سوانح طبیعی نمونه مورد مطالعه: زمین لغزش در روستای اربکله شهرستان رامسر. اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحرانهای زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش­ها دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل.

نیاستی، معصومه؛ پرواز، سجاد و گرکانی، سیدامیر حسین. (1395).  بررسی آسیب پذیری شهری در زمان سوانح  نمونه مورد مطالعه: محدوده سعادت آباد در زلزله احتمالی تهران.  چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری دانشگاه شهید بهشتی- تهران.

نیاستی، معصومه؛ گرکانی، سیدامیرحسین و حق­شناس، شیوا. (1395) بررسی پیامدهای اجتماعی جابه­جایی سکونتگاه­های روستایی نمونه مورد مطالعه: روستای سنگک پس از زلزله 1392. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران.

نیاستی، معصومه؛ گرکانی، سیدامیرحسین؛ شاسب، آیدین و حمیدپور، نگین. (1395) بررسی عوامل موثر در آسيب پذيري کالبدی روستايي در برابر سوانح نمونه مورد مطالعه: روستای سنگک پس از زلزله 1392. هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران.

گرکانی، سیدامیرحسین و وجدانی، محمد علی. (1394). تبيين ابعاد توسعه پايدار روستايي. موزه میراث روستایی گیلان با موضوعیت (میراث طبیعی – فرهنگی و توسعه پایدار در مناطق روستایی). گیلان.

گرکانی، سیدامیرحسین. (1393). نقش مشارکت روستاییان در بازسازی پس از سانحه از تئوری تا عمل . اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی- فضایی روستایی، اردبیل. (مقاله برگزیده).

وجدانی، محمدعلی؛ گرکانی، سیدامیرحسین و شیرازی، مهسا. (1393). تأملی بر ضرورت درجاسازی سکونتگاه­های روستایی. اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی- فضایی روستایی ، اردبیل. (مقاله برتر همایش).

حسینی، فرزانه؛ غیبی، داریوش و گرکانی، سیدامیرحسین. (1393). بررسی مؤلفه­های سازنده حس مکان در محیط­های روستایی. سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه.

غیبی، داریوش؛ گرکانی، سیدامیرحسین؛ حسینی، فرزانه و موسوی فشان، زهرا. (1393). بررسی مؤلفه­های تأثیرگذار بر مسکن روستایی. سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان، موسسه آموزش عالی عمران و توسعه.

گرکانی، سیدامیرحسین و بشیری، مهسا. (1393). بررسی عوامل و پیامدهای جابجایی سکونتگاه­های روستایی. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، تهران.

شیرازی کامی، سیده مهسا و گرکانی، سیدامیرحسین. (1393). استفاده از انرژی خورشیدی و مصالح هوشمند در معماری. سومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (با رویکرد توسعه پایدار)، تبریز.

گرکانی، سیدامیرحسین و بشیری، مهسا. (1393). عوامل جابه جایی سکونتگاههای روستایی. اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار.

حبیب، فرح؛ گرکانی، سیدامیرحسین و رحیم بخش، فاطمه. (1389). جابه­جایی سکونتگاه­هاي روستایی با تکیه بر نشانه شناسی معماری. کنفرانس بین المللی سکونتگاه­های روستایی مسکن و بافت.

وجدانی، محمدعلی؛ خرمشاهی، مریم و گرکانی، سیدامیرحسین. (1389). زیباسازي سیماي مسکن روستایی به روش­هاي ساده. کنفرانس بین المللی سکونتگاه­های روستایی مسکن و بافت.

ظفری، حسین و گرکانی، سیدامیرحسین. (1387).  نگاهی بر فرآیند شکل­گیری معماری روستاهای آسیب­دیده استان لرستان، در بازسازی پس از زلزله سال 1385. اولین کنفرانس بین­المللی سکونتگاه­های سنتی زاگرس،کردستان، سنندج.

اولیایی، عباس و گرکانی، سیدامیرحسین. (1385). اردوگاه اقماري  در سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه یادواره جانباختگان زلزله بم.

    Garakani, Seyed Amir Hossein; Gharajebarhagh, Arezou. (2017). “Feasibility using of the Bus Rapid Transit (BRT) after Possible Earthquake in Tehran in Rescue Work Processes”. International Journal of Human Capital in Manegement.


 افتخارات 

کسب لوح کتاب برتر در دوسالانه انجمن مفاخر معماری و شهرسازی ایران در سال­های 1393-1391 جهت تالیف کتاب "ملاحظاتی بر طراحی خانه روستایی در بازسازی پس از سانحه".

کسب لوح افتخار در دوسالانه انجمن مفاخر معماری و شهرسازی ایران در سال­های 1393-1391 جهت تالیف کتاب "گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر".

کسب لوح افتخار در دوسالانه انجمن مفاخر معماری و شهرسازی ایران در سال­های 1395-1393 جهت تالیف کتاب "گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان".

کسب لوح سپاس در دوسالانه انجمن مفاخر معماری و شهرسازی ایران در سال­های 1393-1391 جهت تالیف کتاب "راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی".

پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در سال 1394.

پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در سال 1393.

پژوهشگر برگزیده گروه معماری در سال 1393.

پژوهشگر برگزیده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال 1389.


 سوابق آموزشی 

(1387 تا کنون)، مدرس -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران

(1390 تا 1391)، مدرس -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

(1389 تا 1390)، مدرس -  دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

(سال 1386)، مدرس -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مربی درجه سه جمعیت هلال احمر از سال 1387

کارشناسی ارشد معماری و بازسازی پس از سانحه کارشناسی معماری کاردانی معماری

طراحی معماری  1  کارگاه مقدماتی بازسازی

(آشنایی با تجارب بازسازی) سوانح و مجتمع های زیستی طراحی معماری 1و 2 تمرین های معماری 1 و 2

معماری همساز با اقلیم کارگاه 1 (بازسازی روستا) مدیریت و برنامه ریزی و اردوگاهها پناهندگان و آسیب دیدگان تنظیم شرایط محیطی طرح 1

سير انديشه های معماری نظریه ها و دیدگاههای بازسازی مدیریت بحران روستا 1 و 2 تنظیم شرایط محیطی

حکمت هنر اسلامی طراحی معماری  2 سمینارهای منتخب مبانی نظری معماری روستا

 عضویت در شوراها و مجامع علمی

عضو هیات امنای پژوهشکده سوانح طبیعی از سال 1395 تا کنون

عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی از سال 1394

 عضو اصلی کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393 تا سال 1395

 عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393 تا سال 1395

عضو شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393 تا سال 1394

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393 تا کنون

 عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران از سال 1393

عضو  شورای علمی همایش توسعه پایدار کالبدی– فضایی روستایی تیرماه 1393

 عضو کمیته فنی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور، موسسه اجرایی استان هرمزگان، سال 1391

 عضو شورای عالی سیاست­گذاری توسعه کالبدی روستاها در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 1390

 عضو سازمان نظام مهندس ساختمان استان هرمزگان از سال1390

عضو کمیته تخصصی معماري طرح نوسازي واحدهاي مسکونی جنوب استان کرمان، سال  1388

عضو هیأت مؤسس NGO سفیران هلال، سال 1386

 داوری مقالات علمی و فعالیت های هنری 

داور فصلنامه علمی و پژوهشی مسکن و محیط روستا

داور فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران

 داور فصلنامه علمی و پژوهشی باغ نظر

داور مقالات "اولین همایش ملی توسعه پایدار کالبدی- فضایی روستایی"، اردبیل.

داور دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور مقاوم سازی

داور دومین مسابقه عکس خانه روستایی

 تجربیات حرفه ای

- مدیر پروژه طراحی و اجرای حوزه علمیه علوی قم. سال: 1395

- مدیر طرح ساماندهی وادي السلام قم فاز صفر و یک، کارفرما بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سال 1388.

- مدیر آتلیه معماري مهندسین مشاور شایستگان از تاریخ 87/6/1 تا 88/12/29.

- مدیر پروژه نظارت عالیه ساختمان قانون تردد بندر عباس، سال 1388.

- همکاري با واحد بازسازي دفتر مرکزي بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تاریخ 86/2/1 تا تاریخ 88/6/1.

- طراحی دانشکده نقشه برداري خواجه نصیر، کارفرما دانشگاه خواجه نصیر، سال 1387 .

- مدیر پروژه و طراح دانشکده فنی کنگاور، کارفرما سازمان نوسازي و مدارس استان کرمانشاه، سال 1387.

- مدیر پروژه طراحی فاز دو اداره پست همدان، سال 1387.

- همکاري با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان از تاریخ 86/1/1 تا 86/8/30 .

- رئیس گروه فنی و مهندسی ستاد هماهنگی بازسازي مناطق زلزله زده استان لرستان از تاریخ 85/2/15 تا 86/3/30.

- همکاري با مهندسین مشاور آسمان نقشینه از تاریخ 83/7/1 تا 86/2/30.

- مسئول پروژه و مسئول دفتر محلی مشاور آسمان نقشینه در بم از تاریخ 84/7/1  تا 86/6/1.

- همکاري در طراحی پروژه 800 واحدي یافت آباد، کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران، سال . 86

- مسئول پروژه و همکار طرح فاز یک دهکده توریستی گناوه، کارفرما : سازمان مسکن و شهرسازي بوشهر، سال . 86

- همکاري در طراحی پروژه 150 واحدي بتاجا، کارفرما: بنیاد تعاون ارتش جمهوري اسلامی، سال 86.

- مدیر آتلیه معماري مشاور آسمان نقشینه در دفتر مرکزي تهران از تاریخ 84/7/1 تا 85/2/30.

- مسئول پروژه طراحی واحدهاي مسکونی و تجاري بم و بروات، کارفرما: ستاد کل بازسازي بم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سال: .85

- طراحی مجمع امور صنفی، کارفرما : مجمع امور صنفی بم، سال . 85

 آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری 

- مسلط به کار با نرم افزار AutoCad 

- آشنایی با نرم افزار  Energy plus

- آشنایی با نرم افزار  Photoshop

- مسلط به کار با نرم افزارهای   Office

 راهنمایی و مشاوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
    

- راهنمایی 15 عنوان رساله کارشناسی ارشد رشته معماری

- راهنمایی 21 عنوان رساله کارشناسی رشته معماری

- مشاور 1 عنوان رساله کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی

- مشاور 1 عنوان رساله دکتری رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی

- مشاور 3 عنوان رساله کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه پیام نور

 دوره های تخصصی گذرانده شده 

نام دوره مؤسسه برگزارکننده دوره کشور سال

به کارگیری استانداردها و مقررات ملی راهنمای طراحی در معماری دانشگاه علم و فرهنگ ایران 1391

معماری پایدار و روش های صرفه جویی در انرژی دانشگاه علم و فرهنگ ایران 1391

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان دانشگاه علم و فرهنگ ایران 1391

روش های برقرار ارتباط موفق مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی

منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی ایران 1390

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ایران 1390

کاربری های فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

روانشاسی تحولی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ایران 1390

روانشناسی تربیتی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

الگوهای یاددهی و یادگیری مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی ایران 1390

انگیزش و یاددهی اثربخش مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ایران 1390

فلسفه تعلیم و تربیت مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ایران 1390

آشنایی با نرم افزار Ms.Word مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ایران 1390


مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: