واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
 دکتر علیرضاخدایاری

دکتر علیرضا خدایاری

 • گروهمکانیک
 • ایمیل: khodayari@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی مکانیک - گرايش طراحي کاربردي شاخه ديناميک و کنترل

پسا دکتری مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (95-1394)

گرایش: طراحی جامدات، شاخه ديناميک و کنترل.

عنوان پژوهش: طراحی و پياده سازی سامانه هوشمند کنترل خودرو مبتنی بر سيستم کمک راننده و پيشگيری از تصادف.

استاد راهنما: دكتر علی غفاری.

 

دکتری مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (91-1386)

گرایش: طراحی جامدات، شاخه ديناميک و کنترل.

عنوان رساله دکتری: طراحی سيستم کنترل هوشمند تعقيب خودرو مبتنی بر تأخير لحظه¬اي رفتار راننده و خودرو.

اساتيد راهنما: دكتر علی غفاری و دکتر رضا کاظمی.

معدل دوره دکتری: 19/34(نمره رساله: 19/5).

 

كارشناسی ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (85-1382)

گرایش: طراحی کاربردی، شاخه ديناميک و کنترل.

عنوان پروژه كارشناسي ارشد: طراحي کنترلر با منطق فازي براي بهبود عملکرد سيستم‌هاي HVAC.

اساتيد راهنما: دكتر علی غفاری و دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان.

معدل دوره كارشناسي ارشد: 17/22(نمره پایان نامه: 20).

 

كارشناسی مهندسي مكانيك از دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (82-1377)

گرايش: حرارت و سيالات .

عنوان پروژه كارشناسي: راه اندازی و بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع اتومبیل.

اساتيد راهنما: دكتر مسعود ضیاء بشرحق و دکتر مجيد سلطاني.

معدل دوره كارشناسي: 14/23(نمره پایان نامه: 19).

 

ديپلم رياضی و فيزيک از دبيرستان البرز (77-1373)

معدل ديپلم: 18/50.

 • تأليف کتاب "سيستم های ديناميکی و کنترل خطی"، انتشارات سازمان بسيج دانشجويي با همکاری مرکز خدمات آموزشی نصير (90-1389).
 • همکاری در تأليف کتاب "کنترل پيشرفته و سيستم های ديناميک"، تألیف دکتر علي غفاري، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (1386 تا کنون).
 • تنظیم و ویرایش مجموعه سه جلدی "ترمودینامیک مهندسی"، تألیف دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (85-1381).

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

 • A. Ghaffari, A. Khodayari, B. Gharepapagh, S. Salehinia, “FuzzySliding Mode Control System Design for Car-Following Behavior in Real Traffic Flow”, International Journal of Automotive Engineering, 2014.
 •  A. Ghaffari, A. Khodayari, M. Faraji, “The Effects of Lane Change on Car Following Maneuver: Anticipation and Relaxation Behavior”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D, Journal of Automobile Engineering (ISI), 2014.
 •  A. Ghaffari, A. Khodayari, M. Faraji, “Optimal Fuzzy Control System Design for Car-Following Behavior Based on Driver-Vehicle Unit Online Delays in Real Traffic Flow”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D, Journal of Automobile Engineering (ISI), 2014.

 • علیرضا خدایاری، علی غفاری، رضا کاظمی، علی نحوی، سعید صالحی¬نیا، افشین جمشیدی، "طراحی سیستم کنترلی هوشمند برای رفتار تعقیب خودرو با توجه به رفتار لحظه¬ای راننده خودرو"، نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران(علمی و پژوهشی)، 1392.

 • A. Ghaffari, A. Khodayari, S. Salehinia, M. Nouri-Khajavi, M. Arbab-Tafti, “Model Predictive Control System Design Using ARMAX Identification Method for Car-Following Behavior”, Iranian Journal of Mechanical Engineering, 2013.
 •  A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, F. Alimardani, R. Braunstingl, “Improved adaptive neuro fuzzy inference system car-following behaviour model based on the driver–vehicle delay”, IET Intelligent Transport Systems, 2013.
 • A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardani, H. Sadati, “MANFIS Based Modeling and Prediction of the Driver-Vehicle Unit Behavior in Overtaking Scenarios”, International Journal of Automotive Engineering, 2013.
 •  A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardani, H. Sadati, “Modeling and Intelligent Control System Design for Overtaking Maneuver in Autonomous Vehicles”, Iranian Journal of Mechanical Engineering, 2013.
 •  M. M. Kheirikhah, A. Khodayari, M. Tatalari, “Design and Construction of an Artificial Finger Based on SMA Actuators”, Indian Journal of Science and Technology, vol. 6, no. 1, pp. 3841-3848, 2013.
 •  A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, R. Braunstingl, “A Modified Car-Following Model Based On a Neural Network Model of the Human Driver Effects”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part A –Systems and Humans (ISI), 2012.  
 • A. Ghaffari, M. Rezvan, A. Khodayari, H. Sadati, A. Vahidi-Shams, “Driver's Head Pose Estimation Using a Hierarchical Classification on an Effective Feature Space”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D, Journal of Automobile Engineering (ISI), vol. 226, no. 9, pp. 1233-1242, 2012.
 •  A. Ghaffari, A. Khodayari, S. Arvin, F. Alimardani, “Lane Change Trajectory Model Considering the Driver Effects Based on MANFIS”, International Journal of Automotive Engineering, vol. 2, no. 4, pp. 261-275, 2012.
 •  A. Khodayari, A. Ghaffari, “Using the Reaction Delay as the Driver Effects in the Development of Car-Following Models”, International Journal of Automotive Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 50-60, 2012.
 • N. Manavizadeh, A. Khodayari, E. Asl Soleimani, S. Bagherzadeh, “A study of ZnO buffer layer effect on physical properties of ITO thin films deposited on different substrates,”, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering(IJCCE)  (ISI), vol. 37, pp. 37-42, 2012.
 •  M. M. Kheirikhah, A. Khodayari, S. Rabiee, “Design and Dynamic Simulation of a New SMA Actuated Snake Robot”, International Journal of Modeling and Optimization, vol. 1, no. 4, pp. 341-348, 2011.
 •  N. Manavizadeh, F. A. Boroumand, E. Asl-Soleimani, F. Raissi, S. Bagherzadeh, A. Khodayari, M. A. Rasouli, “Influence of substrates on the structural and morphological properties of RF sputtered ITO thin films for photovoltaic application”, Thin Solid Films (ISI), vol. 517, pp. 2324-2327, 2009.  
 •  N. Manavizadeh, A. Khodayari, E. Asl Soleimani, S. Bagherzadeh, M. H. Maleki, “Structural properties of post annealed ITO thin films at different temperatures”, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering(IJCCE) (ISI), vol. 28, pp. 57-61, 2009.

 • نگين معنوي زاده، محمد هادي ملکي، عليرضا خداياري و ابراهيم اصل سليماني، "بررسي خواص فيزيکي لايه¬هاي نازک رسانا و شفاف اکسيد اينديم آلاييده به قلع بر حسب ضخامت و دماي بازپخت در خلأ"، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران(علمی و پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره 1، 98-91، بهار 1387.
 •  نگين معنوي زاده، عليرضا خداياري و ابراهيم اصل سليماني، "لایه نشانی و تعیین خواص نوري     نيتريد سيليسیم در محیطهای آرگن و نیتروژن"، مجله مواد مهندسی (علمی و پژوهشی)، 51-44، 1387.
 •  نگين معنوي زاده، رشید صفا ایسینی، عليرضا خداياري، ابراهيم اصل سليماني، هادی ملکی، "ایجاد تماس اهمی ساختار Ni/Cu به روش الکتروشیمیایی بر روی زیرلایه¬های مولتی کریستال سیلیکون مورد استفاده در سلولهای خورشیدی"، مجله مواد مهندسی(علمی و پژوهشی)، 1387.
 • مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

  • A. Khodayari, M. M. Kheirikhah, M. Nikpey, “Fuzzy Controller Design for a New Biomimetic Earthworm Robot Actuated by SMA Wires in Endoscopy Applications”, 2012 IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT2012), pp. 148-151, 2012.
  • M. M. Kheirikhah, A. Khodayari, M. Nikpey, “Design and Modeling of a New Biomimetic Earthworm Robot for Endoscopy Actuated by SMA Wires”, IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI2012), China, 2012.
  • A. Khodayari, M. M. Kheirikhah, B. Zarefar, “Fabrication a Practical SMA Actuated Gripper”, IEEE 2011 International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO2011), Thailand, 2011.
  • A. Khodayari, M. M. Kheirikhah, B. Zarefar, “Force Control of a SMA Actuated Gripper by Using Self Tuning Fuzzy PID Controller”, IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Malaysia, 2011.
  • A. Khodayari, M. M. Kheirikhah, S. Rabiei, “Fuzzy PID Controller Design for Snake Robot Based on SMA Actuators”, IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Malaysia, 2011.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, S. Arvin, F. Alimardani, “An ANFIS Design for Prediction of Future State of a Vehicle in Lane Change Behavior”, IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Malaysia, 2011.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardani, H. Sadati, “ANFIS Based Modeling for Overtaking Maneuver Trajectory in Motorcycles and Autos”, IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering (ICCSCE 2011), Malaysia, 2011.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardan, H. Sadati, “Overtaking Maneuver Behaviour Modeling Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System”, 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2011), China, 2011.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, S. Arvin, M. Khalili, “ANFIS Based Modeling and Prediction Lane Change Behavior in Real Traffic Flow”, 2011 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems (ICIS 2011), China, 2011.
  • A. Ghaffari, M. Rezvan, A. Khodayari, H. Sadati, A. Vahidi_Shams, “A New Head Pose Estimating Algorithm Based on a Novel Feature Space for Driver Assistant Systems”, 2011 IEEE International Conference on Signal and Image Processing Applications (ICSIPA 2011), Malaysia, 2011.
  • A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, R. Braunstingl, “Using the Human Effect in the Development of Soft Computing Car Following Models”, 14th International IEEE Annual Conference on Intelligent Transportation Systems, USA, 2011.
  • M. M. Kheirikhah, A. Khodayari, B. Zarefar, “Design and Analysis a Novel Three Finger Gripper Actuated by SMA Wires”, 2011 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), China, 2011.
  • M. M. Kheirikhah, A. Khodayari, S. Rabiee, “Dynamic Modeling of a New Snake Robot Using SMA Actuators”, 2011 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), China, 2011.
  • N. Manavizadeh, A. Khodayari, F. Raissi, E. Asl Soleimani, " Artificial Neural Network-based Design Approach for Nanoscale Field Effect Diodes,” IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference 2011 (IEEE NMDC 2011), Korea, 2011.
  • N. Manavizadeh, M. Masoudi, A. Khodayari, E. Asl-Soleimani, "The Effect of ITO Buffer Layer on Physical Properties of AZO Thin Films Deoisited on Glass and PET Substrates," ISES Solar World Congress 2011, Germany, 2011.
  • A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, R. Braunstingl, “Modify Car Following Model by Human Effects Based on Locally Linear Neuro Fuzzy”, 2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV 2011), Germany, 2011.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, M. Rezvan, A. Vahidi-Shams, “A Robust Head Pose Tracking and Estimating Approach for Driver Assistant System”, 2011
  • IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES), China pp. 180 – 186, 2011
  • A. Khodayari, M. Kheirikhah, M. Tatlari, “Fuzzy PID Controller Design for Artificial Finger based SMA Actuators”, the 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2011), Taiwan, 2011.
  • A. Khodayari, R. Kazemi, A. Ghaffari, R. Braunstingl, “Design of an Improved Fuzzy Logic Based Model for Prediction of Car Following Behavior”, IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2011), Turkey, 2011.
  • M. Kheirikhah, A. Khodayari, M. Tatlari, “Design and Present A New Model for Artificial Finger by Using SMA Actuators”, 2010 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2010), China, 2010.
  • A. Khodayari, A. Ghaffari, S. Ameli, J. Falahatgar, “A Historical Review on Lateral and Longitudinal Control of Autonomous Vehicle Motions”, The 2010 IEEE International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2010), Singapore, 2010.
  • A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, N. Manavizadeh, “ANFIS Based Modeling and Prediction Car Following Behavior in Real Traffic Flow Based on Instantaneous Reaction Delay”, 13th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), Portugal, 2010.
  • N. Manavizadeh, F. Raissi, E. Asl-Soleimani, A. Khodayari, “Study the effect of reservoir depth on the Modified field effect diode performance,” IUMRS-ICEM 2010, Korea2010.  
  • N. Manavizadeh, A. Khodayari, S. Bagherzadeh, E. Asl-Soleimani, “Investigationof ZnO buffer layer on physical properties of ITO thin films on differentsubstrates for photovoltaic application,” WREC 2010, Abu Dhabi, UAE, 2010.
  • A. Khodayari, A. Ghaffari, R. Kazemi, N. Manavizadeh, “Modeling and Intelligent Control Design of Car Following Behavior in Real Traffic Flow”, IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS2010), Singapore, 2010.
  • N. Manavizadeh, F. A. Boroumand, E. Asl-Soleimani, A. Khodayari, S. Bagherzadeh, M. A. Rasouli, “Influence of substrates on the structural and morphological properties of RF sputtered ITO thin films for photovoltaic application”, E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, France, 26-30 May 2008. 
  • N. Manavizadeh, A. Khodayari, E. Asl-Soleimani, “An Investigation of the Properties of Silicon Nitride (SiNx) Thin Films Prepared by RF Sputtering for Application in Solar Cell Technology”, ISES Solar World Congress, China, 2007.
  • S. Farhangi, A. Khodayari, E. Asl-Soleimani, B. Farhangi, “Experimental Investigation of Proper Tilt Angle for Sand-alone, Irrigation PV Pumping, and Grid Connected Application in Tehran”, ISES Solar World Congress, China, 2007.
  • A. Khodayari, E. Asl-Soleimani, S. Farhangi, N. Manavizadeh, “A Comparison Between the Power Output and Degradation of Multicystalline and Amorphous Silicon Solar Cell in Tehran”, World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, Florence, Italy, 2006. 
  • A. Ghaffari, S. M. Mousavi Nainiyan, A. Khodayari “Optimal Control of a Heating, Ventilating, and Air Conditioning System with Fuzzy Logic”, accepted for presentation, IEEE CCECE, 2006. 
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, M. Nouri-Khajavi, S. Salehinia, F. Alimardani, “Model Predictive Control System Design for Car-Following Behavior in Real Traffic Flow”, 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES2012), pp. 87-92, 2012.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardani, H. Sadati, “MANFIS-Based Overtaking Maneuver Modeling and Prediction of a Driver-Vehicle-Unit in Real Traffic Flow”, 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES2012), pp. 387-392, 2012.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, A. Panahi, F. Alimardani, “Neural-Network-Based Modeling and Prediction of the Future State of a Driver-Vehicle-Unit in Stop&Go
  • Behavior in Urban Areas”, 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES2012), pp. 399-404, 2012.
  • S. H. Tabatabaei, A. Zahedi, A. Khodayari, “The Effects of the Cornering Stiffness Variation on Articulated Heavy Vehicle Stability”, 2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES2012), pp. 78-83, 2012.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, A. Panahi, F. Alimardani, “Neural-Network Based Modeling for Stop&Go Behavior in Real Traffic Flow”, 6th IEEE International Conference Intelligent Systems (IS'12), vol. 2, pp. 374-379, 2012.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, F. Alimardani, “Predicting the Future State of a Vehicle in a Stop&Go Behavior Based on ANFIS Models Design”, 6th IEEE International Conference Intelligent Systems (IS'12), vol. 2, pp. 368-373, 2012.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, N. Hosseinkhani, S. Salehinia, “Intelligent Control Design of Anticipation and Relaxation Behavior in Real Traffic Flow”, International Symposium on Industrial Electronics 2014 (IEEE-ISIE2014), Turkey, 2014.
  • A. Ghaffari, A. Khodayari, B. Gharehpapagh, S. Salehinia, “ Longitudinal and Lateral Movement Control of Car Following Maneuver Using Fuzzy Sliding Mode Control”, International Symposium on Industrial Electronics 2014 (IEEE-ISIE2014), Turkey, 2014.

  مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

  • علي غفاري، عليرضا خداياري، فاطمه عليمردانی، و حسين ساداتی، "طراحی کنترلر فازی برای هدایت مسیرحرکت خودروی سبقت گیرنده در فرآیند سبقت گیری دربزرگراه های بین شهری"، بیستمین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، 1391.
  • محمدمهدی خيری خواه، عليرضا خداياري، مريم تاتلاری، و مرتضی احمدی، "طراحی و ساخت يک انگشت مصنوعی با استفاده از عملگرهای آلياژ حافظه دار"، بیستمین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، 1391.
  • عليرضا خداياري، نگين معنوی زاده، عباس وثوق، مرتضی احمدی کرمانشاهی، "طراحی، ساخت و کنترل هوشمند ربات نقاش مترینگ"، دومین همايش ملی مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز ، 1390.
  • عليرضا خداياري، نگين معنوی زاده، ميثم مريخی، احمد شهرينی، مرتضی احمدی کرمانشاهی، "طراحی و ساخت یک ربات مين¬ياب با قابليت کنترل از راه دور"، دومین همايش ملی مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيراز ، 1390. 
  • علي غفاري، عليرضا خداياري، فاطمه عليمردانی، و حسين ساداتی، "شبیه¬سازی مسیرحرکت واحد راننده خودرو در فرآیند سبقت¬گیری دربزرگراه های بین شهری بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی"، دومين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون ايران، دانشگاه شيراز، 1390.
  • علي غفاري، عليرضا خداياري، و سعيد آروين، "طراحی سیستم کنترلی هوشمند مبتنی بر منطق فازی برای حرکت تغییر خط خودرو در بزرگراه ها"، دومين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون ايران، دانشگاه شيراز، 1390. 
  • عليرضا خداياري، محمدمهدی خيری خواه، و بنفشه زارعفر، "طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترلی برای گریپر سه انگشته مبتنی بر عملگر آلیاژ حافظه دار"، دومين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون ايران، دانشگاه شيراز، 1390.
  • عليرضا خداياري، محمدمهدی خيری خواه، و سمانه ربيعی، "طراحی سیستم کنترلی برای ربات مار با استفاده از عملگرهای SMA"، دومين کنفرانس بين المللي کنترل، ابزار دقيق و اتوماسيون ايران، دانشگاه شيراز، 1390. 
  • عليرضا خداياري، محمدمهدی خيری خواه، و مريم تاتلاری، "طراحی سيستم کنترلی فازی برای يک انگشت مصنوعی با استفاده از آلياژهای حافظه¬دار"، یازدهمین کنفرانس سيستم های فازی ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 1390.
  • عليرضا خداياري، نگين معنوی زاده و مرتضی احمدی کرمانشاهی، "طراحی، ساخت و کنترل هوشمند ربات ميکروماوس برای حل ماز"، نوزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه صنعتی اميرکبير، 1390.                  
  • عليرضا خداياري، رضا کاظمی و علي غفاري، "طراحی يک سيستم استنتاج فازی برای تخمين و پيش بينی فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيک"، نوزدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه صنعتي بيرجند، 1390.
  • عليرضا خداياري، و حوری خداياری، "طراحی يک کنترلر فازی برای مدل ديناميکی صحه گذاری شده ی يک ربات پرنده"، نوزدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه صنعتي بيرجند، 1390.
  • فرزاد چراغپور سماواتی، علیرضا خدایاری، عمید خسروداد و علیرضا سرایی، "تهیه بسته نرم‌افزاری بر پایه روش آنالیز ارتعاشی به منظور نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه‌در فن‌ها جهت استفاده در صنعت تهویه مطبوع"، دومین همايش ملی تهويه و بهداشت صنعتی، دانشگاه صنعتی شريف،  1389.
  • عليرضا خداياري، نگين معنوی زاده، مرتضی احمدی کرمانشاهی و عباس وثوق، "طراحی و ساخت پلتفورم ربات متحرک هدایت شونده خودکار (AGV) با قابلیت تعقیب مسیر حرکت"، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تبریز،  1389.
  • محمدمهدی خيری خواه، عليرضا خداياري و مريم تاتلاری، "طراحی و ارائه يک مدل جديد برای يک انگشت مصنوعي با استفاده از خواص محرک¬هاي SMA"، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تبریز،  1389.
  • عليرضا خداياري و حوری خداياری، "طراحي يک کنترلر فازي براي بهبود عملکرد يک ربات پرنده در فرآيند برخاست"، سيزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1389.
  • عليرضا خداياري، نگين معنوی زاده و مرتضی احمدی کرمانشاهی، "طراحی، ساخت و کنترل هوشمند يک ربات متحرک برای فرآيند تعقيب مسير"، سيزدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1389.
  • عليرضا خداياري، علي غفاري و رضا کاظمی، "طراحی یک کنترلر فازی عصبی تطبیقی برای سیستم راننده و خودرو در فرآیند تعقیب خودرو"، دهمين کنفرانس سيستم های فازی ايران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1389.
  • عليرضا خداياري، فرزاد چراغپور سماواتی و علي غفاري، "کاربرد شبکه هم بند فازی اطلاعات در طراحی موتور جستجو به زبان فارسی"، دهمين کنفرانس سيستم های فازی ايران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1389.
  • عليرضا خداياري، علي غفاري و رضا کاظمی، "طراحی يک سيستم فازی عصبی تطبيقی مبتنی بر ايده تأخير لحظه ای راننده و خودرو برای تخمين و پيش بينی فرآيند تعقيب خودرو در جريان ترافيک"، هجدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389.
  • عليرضا خداياري، علي غفاري، رضا کاظمی و محسن عليرضايي، "شبيه سازي و پيش بيني رفتار تعقيب خودرو مبتنی بر تأخير لحظه¬ای راننده با استفاده از روش شبکه های عصبي"، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 1389.
  • محسن عليرضايي، پيام کاظمی مستقيم، رضا کاظمی و عليرضا خداياري، "شبيه سازي گشتاور اعمالي به غربيلك فرمان در سيستم SBW با استفاده از روشSVFC"، هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللي مهندسي مکانيک ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 1389.
  • علي غفاري، عليرضا خداياري و سيد مجتبي موسوي نائينيان، "طراحی کنترلر با منطق فازی برای بهبود عملکرد سيستم HVAC"، شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1387.
  •  سيد حسين ساداتي، عليرضا خداياري، مصطفي سفيدگر و حسين بزم آرا، "مدلسازي يک سيستم هواساز يك منطقه‌اي با استفاده از روش شبکه عصبي" ، شانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران ، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، 1387.
  • علي غفاري، عليرضا خداياري و سيد مجتبي موسوي نائينيان، "مدلسازي، طراحي کنترلر غيرخطی و طراحي کنترلر فازي براي سيستم حرارت مرکزي و تهويه مطبوع" ، شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1387.
  • نگين معنوي زاده، شيدا باقرزاده، مرتضي فتحي پور، عليرضا خداياري، فرهاد اکبري برومند، ابراهيم اصل سليماني، هادي ملکي و باقر کاردان سلماني، " مطالعه تأثير ضخامت لايه ZnO به عنوان لايه مياني بر خواص فيزيکي لايه هاي نازک ITO "، شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي برق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، 1387. 
  • نگين معنوي زاده، عليرضا خداياري، ابراهيم اصل سليماني، محمد هادي ملکي، شيدا باقرزاده و بهاره اسدي پور، "خواص فيزيکي لايه هاي ITO بر بستر انعطاف پذير Poly Ethylene Terephthalate" سومين کنفرانس ملي خلأ ايران، دانشگاه صنعتي شريف، 1386. 
  • نگين معنوي زاده، عليرضا خداياري، ابراهيم اصل سليماني، هادي ملکي، رضا افضل زاده، بهاره اسدي پور و شيدا باقرزاده، "مقايسه خواص فيزيکي لايه هاي اکسيد اينديم آلاييده به قلع بر روي شيشه و بستر انعطاف پذير PET مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي"، چهاردهمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک ايران، دانشگاه ولي عصر رفسنجان، 1386.
  • علي غفاري، فرزاد چراغپورسماواتی، عليرضا خداياري و سيد داوود قدغ، "پياده سازي يک موتور جستجو بر پايه ايده شبکه هم بند فازي اطلاعات براي داده کاوي در پايگاه داده هاي رستورانهاي شهري"، اولین کنفرانس داده کاوی ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386.
  • علي غفاري، عليرضا خداياري، فرزاد چراغپورسماواتی، سيد داوود قدغ و عليرضا پورممتاز ، "پياده سازی موتور جستجوی رنگ با استفاده از ايده شبکه هم بند فازی اطلاعات"، اولین کنفرانس داده کاوی ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386.
  • علي غفاري، عليرضا خداياري، فرزاد چراغپورسماواتی و سيد داوود قدغ، "ايده ساختار شبکه هم بند فازي اطلاعات درجستجو و کشف دانش در پايگاه داده ها"، اولین کنفرانس داده کاوی ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386
  • علي غفاري، سيد مجتبي موسوي نائينيان و عليرضا خداياري،"کنترل يک سيستم هواساز با استفاده از منطق فازي"، هفتمين کنفرانس سيستمهای فازی و هشتمين کنفرانس سيستمهای هوشمند ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.
  • علي غفاري، سيد مجتبي موسوي نائينيان و عليرضا خداياري، "مدلسازي و کنترل يک سيستم هواساز با استفاده از روش رگولاتور مربعي خطي در وضعيت تهويه مطبوع"، پانزدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1386.
  • نگين معنوی زاده، عليرضا خداياري، ابراهيم اصل سليمانی، رضا افضل زاده و هادی ملکی، "تأثیر ضخامت بر خواص لایه های نازک ITO به شیوه کندوپاشRF"، هشتمين کنفرانس ماده چگال انجمن فيزيک ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
  • نگين معنوی زاده، عليرضا خداياري، هادی ملکی، ابراهيم اصل سليمانی، رضا افضل زاده و محمدرضا کتابداری، "اثرات پخت در خلاء بر خواص لایه های نازک و شفاف کندوپاش شده ITO"، دومين کنفرانس ملی انجمن خلاء ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
  • علی غفاری، فرزاد چراغپورسماواتی، علیرضا خدایاری، علیرضا پورممتاز، و داوود قدغ، "ارائه یک موتور جستجو با استفاده از تئوري دانه‌بندي فازي اطلاعات برای موضوع رنگ در گنجواژه فرهنگ و هنر"، چهاردهمين كنفرانس سالانه مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي اميركبير، 1385.
  • علی نحوی، علیرضا خدایاری، سميرا تيموری، سعید صالحی نیا، "طراحی یک سیستم هوشمند فازی عصبی جهت شناسایی رفتار رانندگی مصرف کنندگان مواد محرک آمفتامین"، بیست و دومين همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1393. 
  • علی غفاری، علیرضا خدایاری، نيلوفر حسين¬خانی، سعید صالحی نیا، " طراحی سيستم کنترل فازی-عصبی تطبیقی برای رفتار پيش بينی و استراحت در جريان ترافيک واقعی"، بیست و دومين همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1393. 
  • علیرضا خدایاری، بهار قره¬پاپاق، سعید صالحی نیا، " طراحی سیستم کنترلی مبتنی بر مود لغزشی فازی برای فرآیند تعقیب خودرو در جریان ترافیک واقعی"، بیست و دومين همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 1393.
  • استاديار گروه مهندسی مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس (نيمسال اول 88-1387 تا کنون).
       دروس: استاتيک، ديناميک، ديناميک ماشين ها، ارتعاشات مکانيکی، تئوری حرکت خودرو، سرو مکانيزم، مکانيک کاربردی، ترموديناميک و برنامه نويسی کامپيوتر.
  • مدرس مدعو و کمک استاد در دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (نيمسال اول 87-1386 تا کنون).
       دروس: کنترل اتوماتيک، کنترل پيشرفته (1)، کنترل پيشرفته (2)، کنترل فازی و عصبی، کنترل غيرخطی و تطبيقی، ارتعاشات مکانيکی و ارتعاشات مکانيکی پيشرفته.
  • مدرس مدعو در دانشکده مهندسی صنايع و مکانيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين (تابستان 1387 تا کنون).

       دروس: کنترل اتوماتيک، طراحی مکانيزم ها، ارتعاشات مکانيکی و برنامه نويسی کامپيوتر با نرم افزار Matlab.

  • مدرس مدعو در گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات (نيمسال اول 91-1390 تا نيمسال دوم 92-1391).
       دروس: استاتيک و مقاومت مصالح و ديناميک.
  • مدرس مدعو در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری (نيمسال اول 88-1387).
       دروس: تکنولوژی مولد قدرت و کارگاه مربوطه.

  • همکاری در آزمایشگاه­های تحقيقاتی کنترل و روباتيک دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (1382 تا کنون).
  • مد­ل­سازی، شبيه ­سازی و کنترل هوشمند حرکت طولی خودرو در رفتار تعقيب خودرو در جريان ترافيک.
  • ارايه مدل­های پيش­بين رفتار تعقيب خودرو در جريان ترافيک با در نظر گرفتن اثرات انسانی با استفاده از محاسبات نرم.
  • مد­ل­سازی، شبيه­سازی و کنترل هوشمند حرکت عرضی خودرو در رفتار تغيير خط در جريان ترافيک واقعی.
  • مد­ل­سازی، شبيه ­سازی و کنترل هوشمند رفتار سبقت­گيری در جريان ترافيک واقعی.
  • مد­ل­سازی، شبيه ­سازی و کنترل هوشمند حرکت طولی خودرو در رفتار حرکت- توقف در جريان ترافيک.
  • طراحی و بهبود سیستم­های هوشمند کنترل خودرو  (ADAS)با استفاده از پردازش تصاویر چهره مبتنی بر روشهای محاسبات نرم و ترکیب طبقه­بندها.
  • مد­ل­سازی و شبيه ­سازی يک سيستم هواساز با استفاده از روش­های کلاسيک و محاسبات نرم.
  • طراحی و شبيه ­سازی کنترلر غيرخطی بهينه و کنترلر فازی بهينه برای يک سيستم هواساز.
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از محاسبات نرم در جستجو و کشف دانش در پایگاه داده­ها به سفارش شورای خط و زبان فارسی.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع رنگ درگنجواژه فرهنگ و هنر به سفارش شورای خط و زبان فارسی.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع رستوران­های شهری.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع مدارس.
  • همکاری در آزمایشگاه تحقيقاتی تاسیسات و انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (89-1381).
  • طراحی آزمایش و تست بازتابندهای حرارتی رادیاتور به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. 
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از شیشه ­ها و پنجره­هایی با تکنولوژی جدید در ایران به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت. 
  • راه اندازی و بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع اتومبیل آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم­های سرمایش و خنک کننده آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم تست رادیاتور آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم مشعل­های گازی و گازوييلی آزمایشگاهی.
  • همکاری در آزمایشگاه تحقيقاتی لايه­های نازک دانشکده برق و کامپيوتر پرديس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران (1382 تا کنون).
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از سلولهای خورشيدی در توليد انرژی تجديدپذير در تهران. 
  • افزايش راندمان سلولهای خورشيدی با استفاده از بهینه سازی زوايای نصب در تهران.
  • افزايش راندمان سلولهای خورشيدی با استفاده از تابع بهینه در کنترل دما و فشار و ساير خواص ترموديناميکی.
  • بررسی و امکان سنجی توليد سلولهای خورشيدی برای کاربردهای صنعتی در ايران.
  • همکاری در آزمایشگاه­های تحقيقاتی عملگرها دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (83-1382).
  • طراحی و ساخت روبات نیوماتیکی کارتزین.
  • همکاری در مرکز تحقيقات مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس (1388 تا کنون).
  • تاسيس و راه­­اندازی مرکز تحقيقات مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس.  
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات تعقيب­خط Pardis1.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات تعقيب­خط هوشمند Pardis2.
  • طراحی و ساخت روبات موش هوشمند Masimor.
  • طراحی و ساخت روبات موش هوشمند Masimor1.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات مريخ­نورد Pardis Mars.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات مين­ياب دستی Pardis .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات آتشنشان Pardis .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات حل ماز Pardis1 .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات حل ماز Pardis2 .
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در هفتمين دوره مسابقات موش­هاي هوشمند در دانشگاه زاهدان.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در دومين دوره مسابقات بین‏المللی رباتیک جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سومین دوره مسابقات ملی رباتیک خوارزمی.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در سومين دوره مسابقات رباتيک سما شيراز و کسب مقام سوم در ليگ ميکروماوس.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در دومين دوره مسابقات ملی رباتيک شاهين­شهر اصفهان و کسب مقام دوم در ليگ ميکروماوس.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در هفتمين دوره مسابقات بين­المللی آزاد ايران و کسب مقام سوم در ليگ ربات­های نمايشی.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در نهمين دوره مسابقات ملی رباتيک دانشگاه بابل و کسب مقام اول در ليگ ميکروماوس و کسب مقام دوم در ليگ ربات­های نمايشی.
  • مجری در طرح پژوهشی "امکان­سنجی استفاده از منطق و رياضيات فازی در فرآيند داده­کاوی در پايگاه داده­ها و طراحی موتورهای جستجو".
  • مجری در طرح پژوهشی "بررسی خواص اپتیکی لایه ­های ضد بازتاب نیترید سیلیسیوم برای استفاده در سلولهای خورشیدی".
  • مجری در طرح پژوهشی "مدلسازی و طراحی یک کنترلر فازی برای یک ربات پرنده".
  • مجری در طرح پژوهشی "استفاده از عملگرهای  SMA در ساخت و کنترل هوشمند گریپرها".
  • مجری در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل پلتفورم ربات ميکروماس با قابليت حل ماز".
  • مجری در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل پلتفورم ربات نقاش اندازه­گير".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی و ساخت پلتفورم ربات متحرک هدايت شونده خودکار با قابليت تعقيب مسير حرکت".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "بررسی خواص اتصالات کم هزینه به روش الکتروشیمیایی برای استفاده در سلولهای خورشیدی".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی سيستم هوشمند بررسی و تحليل عيب­يابی در ارتعاشات مکانيکی".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل خودوند پلتفورم ربات چهارچرخ براي رفتار پارک کردن".
  • همکاری در مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين (1388 تا کنون).
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی و ساخت يک انگشت مصنوعي هوشمند با استفاده از خواص محرک­هاي SMA".
  • مدل­سازی و طراحی سيستم کنترلی هوشمند برای يک انگشت مصنوعي با استفاده از خواص محرک­هاي SMA.
  • طراحی، تحلیل، ساخت و کنترل هوشمند گریپر با راه انداز SMA.
  • مدلسازی وکنترل هوشمند ربات مار با محرک های SMA.
  • طراحی، تحلیل و کنترل هوشمند ربات کرم آندوسکوپی با استفاده از عملگرهای SMA.
  • مد­ل­سازی و شبيه­سازی حرکت عرضی خودرو در رفتار تغيير خط در جريان ترافيک.
  • طراحی سيستم کنترل سفر تطبیقی فازی برای خودرو.
  • طراحی و تحلیل پلتفورم ربات پايه متحرک چهارچرخ با قابليت حرکت در مسيرهای نامشخص.
  • همکاری در مرکز تحقيقاتی Robocup، دانشگاه صنعتی گراتز، اتريش (90-1389).
  • طراحی و برنامه­ نويسی سيستم کنترلی برای تهيه نقشه و حرکت خودکار روبات دوچرخ با استفاده از اطلاعات Laser Scanner.
  • طراحی و برنامه­ نويسی سيستم کنترلی برای حرکت خودکار روبات چهارچرخ با استفاده از اطلاعات GPS. 
  • طراحی و برنامه ­نويسی سيستم کنترلی برای بازوی 5 درجه آزادی ربات امدادگر
  • فعالیتهای علمی و پژوهشی
  • همکاری در آزمایشگاه های تحقيقاتی کنترل و روباتيک دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (1382 تا کنون).
  • مدل سازی، شبيه سازی و کنترل هوشمند حرکت طولی خودرو در رفتار تعقيب خودرو در جريان ترافيک.
  • ارايه مدل های پيش بين رفتار تعقيب خودرو در جريان ترافيک با در نظر گرفتن اثرات انسانی با استفاده از محاسبات نرم.
  • مدل سازی، شبيه سازی و کنترل هوشمند حرکت عرضی خودرو در رفتار تغيير خط در جريان ترافيک واقعی.
  • مدل سازی، شبيه سازی و کنترل هوشمند رفتار سبقت گيری در جريان ترافيک واقعی.
  • مدل سازی، شبيه سازی و کنترل هوشمند حرکت طولی خودرو در رفتار حرکت توقف در جريان ترافيک.
  • طراحی و بهبود سیستم های هوشمند کنترل خودرو  (ADAS)با استفاده از پردازش تصاویر چهره مبتنی بر روشهای محاسبات نرم و ترکیب طبقه بندها. 
  • مدل سازی و شبيه سازی يک سيستم هواساز با استفاده از روش های کلاسيک و محاسبات نرم. 
  • طراحی و شبيه سازی کنترلر غيرخطی بهينه و کنترلر فازی بهينه برای يک سيستم هواساز. 
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از محاسبات نرم در جستجو و کشف دانش در پایگاه داده ها به سفارش شورای خط و زبان فارسی.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع رنگ درگنجواژه فرهنگ و هنر به سفارش شورای خط و زبان فارسی.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع رستوران های شهری.
  • طراحی و ساخت موتور جستجوی فازی برای موضوع مدارس.
  • همکاری در آزمایشگاه تحقيقاتی تاسیسات و انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (89-1381).
  • طراحی آزمایش و تست بازتابندهای حرارتی رادیاتور به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.  
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از شیشه ها و پنجره هایی با تکنولوژی جدید در ایران به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت.  
  • راه اندازی و بهینه سازی سیستم تهویه مطبوع اتومبیل آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم های سرمایش و خنک کننده آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم تست رادیاتور آزمایشگاهی.
  • راه اندازی سیستم مشعل های گازی و گازوييلی آزمایشگاهی.
  • همکاری در آزمایشگاه تحقيقاتی لايه های نازک دانشکده برق و کامپيوتر پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران (1382 تا کنون).
  • بررسی و امکان سنجی استفاده از سلولهای خورشيدی در توليد انرژی تجديدپذير در تهران.  
  • افزايش راندمان سلولهای خورشيدی با استفاده از بهینه سازی زوايای نصب در تهران.
  • افزايش راندمان سلولهای خورشيدی با استفاده از تابع بهینه در کنترل دما و فشار و ساير خواص ترموديناميکی. 
  • بررسی و امکان سنجی توليد سلولهای خورشيدی برای کاربردهای صنعتی در ايران.
  • همکاری در آزمایشگاه های تحقيقاتی عملگرها دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (83-1382).
  • طراحی و ساخت روبات نیوماتیکی کارتزین.
  • همکاری در مرکز تحقيقات مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس (1388 تا کنون).
  • تاسيس و راه اندازی مرکز تحقيقات مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس.  
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات تعقيب خط Pardis1.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات تعقيب خط هوشمند Pardis2.
  • طراحی و ساخت روبات موش هوشمند Masimor.
  • طراحی و ساخت روبات موش هوشمند Masimor1.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات مريخ نورد Pardis Mars.
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات مين ياب دستی Pardis .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات آتشنشان Pardis .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات حل ماز Pardis1 .
  • طراحی و ساخت پلتفورم روبات حل ماز Pardis2 .
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در هفتمين دوره مسابقات موش¬هاي هوشمند در دانشگاه زاهدان. 
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در دومين دوره مسابقات بین‏المللی رباتیک جام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سومین دوره مسابقات ملی رباتیک خوارزمی. 
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در سومين دوره مسابقات رباتيک سما شيراز و کسب مقام سوم در ليگ ميکروماوس.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در دومين دوره مسابقات ملی رباتيک شاهين شهر اصفهان و کسب مقام دوم در ليگ ميکروماوس.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در هفتمين دوره مسابقات بين المللی آزاد ايران و کسب مقام سوم در ليگ ربات های نمايشی.
  • استاد راهنما و سرپرست تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس در نهمين دوره مسابقات ملی رباتيک دانشگاه بابل و کسب مقام اول در ليگ ميکروماوس و کسب مقام دوم در ليگ ربات های نمايشی.
  • مجری در طرح پژوهشی "امکان سنجی استفاده از منطق و رياضيات فازی در فرآيند داده کاوی در پايگاه داده ها و طراحی موتورهای جستجو".
  • مجری در طرح پژوهشی "بررسی خواص اپتیکی لایه های ضد بازتاب نیترید سیلیسیوم برای استفاده در سلولهای خورشیدی".
  • مجری در طرح پژوهشی "مدلسازی و طراحی یک کنترلر فازی برای یک ربات پرنده".
  • مجری در طرح پژوهشی "استفاده از عملگرهای  SMA در ساخت و کنترل هوشمند گریپرها".
  • مجری در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل پلتفورم ربات ميکروماس با قابليت حل ماز".
  • مجری در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل پلتفورم ربات نقاش اندازه گير".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی و ساخت پلتفورم ربات متحرک هدايت شونده خودکار با قابليت تعقيب مسير حرکت".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "بررسی خواص اتصالات کم هزینه به روش الکتروشیمیایی برای استفاده در سلولهای خورشیدی".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی سيستم هوشمند بررسی و تحليل عيب يابی در ارتعاشات مکانيکی".
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی، ساخت و کنترل خودوند پلتفورم ربات چهارچرخ براي رفتار پارک کردن".
  • همکاری در مرکز تحقيقات مهندسی صنايع و مکانيک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوين (1388 تا کنون).
  • همکار اصلی در طرح پژوهشی "طراحی و ساخت يک انگشت مصنوعي هوشمند با استفاده از خواص محرک هاي SMA".
  • مدل سازی و طراحی سيستم کنترلی هوشمند برای يک انگشت مصنوعي با استفاده از خواص محرک-هاي SMA.
  • طراحی، تحلیل، ساخت و کنترل هوشمند گریپر با راه انداز SMA.
  • مدلسازی وکنترل هوشمند ربات مار با محرک های SMA. 
  • طراحی، تحلیل و کنترل هوشمند ربات کرم آندوسکوپی با استفاده از عملگرهای SMA.
  • مدل سازی و شبيه سازی حرکت عرضی خودرو در رفتار تغيير خط در جريان ترافيک.
  • طراحی سيستم کنترل سفر تطبیقی فازی برای خودرو.
  • طراحی و تحلیل پلتفورم ربات پايه متحرک چهارچرخ با قابليت حرکت در مسيرهای نامشخص.
  • همکاری در مرکز تحقيقاتی Robocup، دانشگاه صنعتی گراتز، اتريش (90-1389).
  • طراحی و برنامه نويسی سيستم کنترلی برای تهيه نقشه و حرکت خودکار روبات دوچرخ با استفاده از اطلاعات Laser Scanner.
  • طراحی و برنامه نويسی سيستم کنترلی برای حرکت خودکار روبات چهارچرخ با استفاده از اطلاعات GPS.  
  • طراحی و برنامه نويسی سيستم کنترلی برای بازوی 5 درجه آزادی ربات امدادگر.
  • همکاری در داوری مقالات برای مجله بين المللی IEEE Transaction on Vehicular Technology (1390 تا کنون).
  • همکاری در داوری مقالات برای مجله بين المللی  JCARME(1393).
  • (Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering)
  • همکاری در داوری مقالات برای مجله بين المللی International Journal of Automotive Engineering
  •  (1391).
  • همکاری در داوری مقالات برای مجله بين المللی IJVAS (1390).
  • (International Journal of Vehicle Autonomous Systems)
  • همکاری در داوری مقالات برای مجله بين المللی IEEE Transaction on Controls Systems Technology (1385).
  • همکاری در داوری مقالات برای بیست و دومین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ارديبهشت ماه 1393.
  • همکاری در داوری مقالات برای بیست و يکمین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، ارديبهشت ماه 1392.
  • همکاری در داوری مقالات برای دومين کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، اسفندماه 1391.
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی AIM2012 (1391).
  • (2012 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics) 
  • e="font-family: Tahoma;">همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی ITSC2012 (1391).
  • (2012 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference)
  • همکاری در داوری مقالات کنفرانس بين المللی ICVES2012 (1391).
  • (2012 IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety)
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی VTC2011-Fall (1390).
  • (2011 IEEE 74th Vehicular Technology Conference: VTC2011-Fall)
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی ICCIA2011 (1390).
  • (The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation) 
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی ISWCS2010 (1389).
  • (The IEEE Seventh International Symposium on Wireless Communication Systems)  
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی ITSC2010 (1389).
  • (13th International IEEE Annual Conference on Intelligent Transportation Systems)
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی InECCE 2011 (1389).
  • (International Conference on Electrical Control and Computer Engineering 2011)
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی FISTS 2011 (1389).
  • (2011 IEEE Forum on Integrated and Sustainable Transportation Systems)
  • همکاری در داوری مقالات برای کنفرانس بين المللی ICMSAO'09 (1387).
  • (Third International Conference on Modeling Simulation, and Applied Optimization)

  - سرپرست حوزه پژوهش و فناوری واحد پرديس دانشگاه آزاد اسلامی، آذرماه 1396 تا کنون.

  - عضو هيات مديره و دبير انجمن مهندسان مکانيک ايران، ارديبهشت ماه 1396 تا کنون.

  - مشاور اتحاديه انجمن¬های علمی دانشجويي مهندسی مکانيک وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 1396 تا کنون.

  - مدير گروه مهندسی مکانيک واحد پرديس دانشگاه آزاد اسلامی، آذرماه 1394 تا  1396.

  - عضو هيات مديره و بازرس اصلی انجمن مهندسان مکانيک ايران، ارديبهشت ماه 1394 تا کنون.

  - رییس شورای دستياران جوان انجمن مهندسان مکانيک ايران، خردادماه 1393 تا کنون.

  - عضو کميته علمی داوران بیست و دومین همایش سالانه¬ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ارديبهشت ماه 1393.

  - معاون آموزشی و دانشجويي واحد پرديس دانشگاه آزاد اسلامی، 1391 تا 1392.

  - عضو کميته علمی داوران بیست و يکمین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، ارديبهشت ماه 1392.

  - دبير کميته علمی داوران مسابقات زبوکام در بیست و يکمین همایش سالانه ی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، ارديبهشتماه 1392.

  - برگزاری دوره "روش شناسی تحقيق در علوم مهندسی" برای اعضا هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مطالعات نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، اسفندماه 1391.

  - عضو کميته علمی داوران دومين کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، اسفندماه 1391.

  - دبير کميته علمی داوران چهار دوره مسابقات طراحی و ساخت پل ماکارونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس.

  - دبير کميته علمی داوران سه دوره مسابقات نجات تخم مرغ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس.

  - مشاور انجمن مهندسان مکانيک ايران و رييس شاخه دانشجويي انجمن مهندسان مکانيک ايران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس، 1390 تا کنون.

  - دبير کميته علمی داوران اولين دوره مسابقات روبوکاپ استانی اروميه، استانداری آذربايجان غربی-سازمان ملی جوانان، تير ماه 1389.

  - دبير کميته علمی داوران اولين دوره مسابقات طراحی و ساخت پل ماکارونی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرديس، خرداد ماه 1389.

  - عضو کميته علمی داوران دومين دوره مسابقات ملی روباتيک جشنواره جوان خوارزمی، معاونت آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش-دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، آبان ماه 1388.

  - عضو کميته علمی داوران اولين دوره مسابقات ملی روباتيک جشنواره جوان خوارزمی، معاونت آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش-دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، آبان ماه 1387.

  • سيستم های کنترلی (خطی، غيرخطی، تطبيقی و پيش بين).
  • سيستم های هوشمند (منطق فازی، شبکه های عصبی و ...).
  • سيستم های دينامک و ديناميک ماشين ها.
  • رباتيک و طراحی مکانيزم ها.