واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 29 شهریور 1398

اعضای هیات علمی واحد

  
بهنامشکری

بهنام شکری

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: