واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر محسنکیا

دکتر محسن کیا

کارشناسي مهندسي برق قدرت-گرايش قدرت ، دانشگاه بیرجند، ورودي 1385 (رتبه اول دوره)،  معدل: 59/18 (رتبه 4 کنکور کاردانی به کارشناسی)

کارشناسي ارشد مهندسي برق قدرت-گرايش مديريت و کنترل شبکه­های قدرت ، دانشگاه صنعتی شريف، ورودي 1388 (رتبه اول)،  معدل: 66/17

دکتری مهندسی برق قدرت، دانشگاه شهید بهشتی، ورودی 1390 ، معدل : 75/18 (با نمره پایان نامه 19.50 با مرتبه معادل عالی)

عنوان پروژه کارشناسي: جایابی خازن در شبکه های فشار ضعیف و بررسی اثرات آن در شبکه

عنوان پروژه کارشناسي ارشد: ارائه روشی جدید  برای برنامه­ریزی تصادفی مشارکت واحدها با قید امنیت در حضور مزارع بادی و در نظر گرفتن عدم قطعیت بار

عنوان پروژه دکتری: برنامه‏ریزی بهینه روز بعد واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (توربین گاز) و پاسخ بار الکتریکی با در نظر گرفتن قیود امنیت استاتیکی و عدم قطعیت سیستم قدرت

راهنمای تشریحی مسائل کتاب ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم¬های مهندسی

- تئوری موتورهای سنکرون خطی

- تکنولوژی انرژی خورشیدی طراحی و محاسبات

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

[1] Hierarchical framework for optimal operation of multiple microgrids considering demand response programs (Electric Power Systems Research- July 2018

[2] Tri-level optimization of industrial microgrids considering renewable energy sources, combined heat and power units, thermal and electrical storage systems (Energy- July 2018.

[3] A Mathematical Framework for Reliability-Centered Maintenance in Microgrids (ETEP- Aug. 2018.

[4]New Framework for Optimal Day Ahead Scheduling of Combined Heat and Power Units of Active Distribution Network with Energy Storage Systems Considering Industrial Customers Inter-zonal Power Exchanges (Energy- March 2017.

[5] An Efficient Linear Model for Optimal Day Ahead Scheduling of CHP Units in Active Distribution Networks Considering Load Commitment Programs (Energy- July 2017.

[6] Coordination of Heat and Power Scheduling in Micro-grid Considering Inter-zonal Power Exchanges (Energy- September 2017.

[7] Reliability Optimization of Automated Distribution Networks with Probability Customer Interruption Cost Model in the presence of DG units (IEEE Transactions on Smart Grid, sep. 2016

[8] Optimal day ahead scheduling of combined heat and power units with electrical and thermal storage considering security constraint of power system (Energy- Nov. 2016

[9] Considerations of Sectionalizing Switches in Distribution Networks with Distributed Generation (IEEE Transactions on Power Delivery-June 2015

[10] Stochastic Security-Constrained Unit Commitment with ARMA-based Wind Modelling Considering Network Uncertainties (International Journal of Renewable Energy Research-IJRER2013

[11] Simultaneous EDRP and Unit Commitment Programming In Comparison With Interruptible Load Contracts (IET Generation, Transmission & Distribution–March 2012

[12]تعیین سطحِ بهینه ی مورد نیاز برای نصب سیستم مولد برق خورشیدی برای یک واحد مسکونی با استفاده از الگوریتم تبريد شبيه سازي شده (SA) نشريه علمی ترویجی انرژي ايران-1391

مطالعات طراحی بهینه یک نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه در تهران با استفاده از نرم افزارPVSyst  (نشريه علمی ترویجی انرژي ايران-1391

[13]بررسی و اولویت بندی استانداردهای مناسب جهت ساخت نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه در کشور با استفاده از روش AHP نشريه علمی ترویجی انژي ايران-1391

[14]اجرای برنامه همزمان مشارکت واحدها با قید امنیت و پاسخ¬گویی بار اضطراری (EDRP) بهینه با استفاده از مدل-سازی اقتصادینشريه علمی ترویجی انرژي ايران-1392

[15]برنامه ریزیِ بهینه ی برنامه ی تصادفیِ مشارکت واحدها با قید امنیت همزمان با پاسخ گویی بار زمان استفاده (TOU) (نشريه علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ايران-1392

[16]اجرای همزمان برنامه پاسخ¬گویی بار زمان استفاده (TOU) و مشارکت واحدها در حضور مزارع بادی به روش MILP (نشريه علمی و پژوهشی سیستم¬های هوشمند دانشگاه اصفهان-1392

[17]برنامه ئریزی توسعه انتقال (TEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از تکنیک آنتروپی (نشريه علمی ترویجی انرژي ايران-1392

[18]روش جدید جهت مدیریت سرمایه¬گذاری و تخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده در کشور با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش AHP .(نشریه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی-1392

[19]پیشنهاد یک روش جدید جهت برنامه¬ریزی توسعه تولید (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (نشريه علمی و پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز-1392

[20]ارائه ی رویکردی نوین در مکانیابی بهینه ساختمان مراکز دیسپاچینگ به روش ترکیبی EAHP با در نظر گرفتن معیار پدافند غیر عامل نشريه علمی و پژوهشی علوم و فناوری¬های پدافند غیر عامل-1392

[21]برنامه ریزی بهینه مدیریت بارهای کنترل پذیر و مشارکت واحدها تولید همزمان برق و حرارت در حضور ذخیره ساز الکتریکی .نشريه علمی و پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان- 1396

[22]روشی نوین برای تشخیص خطوط بحرانی با پتانسیل ایجاد خروج های پی‏در‏پی در شبکه‏های قدرت الکتریکی (نشريه علمی و پژوهشی مدیریت انرژی دانشگاه کاشان- 1397

[23]برنامه‏ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه با در نظر گرفتن پاسخگویی بار زمان استفاده در حضور ذخیره ساز الکتریکی ارسالی به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ايران-در حال داوری


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

[1]Electric Vehicles Contributions to Voltage Improvement and Loss Reduction in Microgrids(50th North American Power Symposium NAPS 2018)

[2]Mixed-integer Programming optimization-Based Method for Switch device Placement in Distribution Systems Considering Distributed Generation (Australasian Universities Power Engineering Conference, AUPEC 2013)

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

[1]Simultaneous Implementation of Optimal Demand Response and Security Constrained Unit Commitment (EPDC2011)

[2] تحليل اولويت بکارگیری فيبرنوري به عنوان سیستم انتقال مخابراتي در شبکه قدرت و بررسي روند ديناميکي استفاده از آن (PSC2010)

[3]  بهینه سازیِ تولید در نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه با کلکتورهای ثابت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) (PSC2011)

[3] ارائه روشی جهت تشخیص منشأ خطای داده های مبادله شده بین مراکز کنترل و پایانه های راه دور (RTU) (PSC2011)

[4] ارائه گروه بندی جدید آلارم های فوق توزیع با پوشش آلارم های  پست های DCS (PSC2011)

[5] بررسی تأثیر تقویت قابلیت¬های پدافند غیر عاملیِ سیستم های مخابراتی در امنیت شبکه قدرت با استفاده از روش-های آنالیز قابلیت اطمینان .دومین همایش پدافند غیر عامل در صنعت برق1390

[7] مکان یابی محل احداث ساختمان  مراکز کنترل و دیسپاچینگ با اولویت معیار پدافند غیرعامل دومین همایش پدافند غیر عامل در صنعت برق1390

[8]  مکان یابی RTU با استفاده از تحلیل شبکه(ANP) با در نظر گرفتن معیارهای قابلیت اطمینان (ISCEE2012)

[9]  بررسی و اولویت¬بندی تکنولوژی¬های مختلف تولید پراکنده در کشور و تاثیر کاهش یارانه انرژی در آن به روش Fuzzy-AHP (EPDC2012)

[10] پیشنهاد روشی جدید برای مکان یابی مراکز کنترل و دیسپاچینگ توزیع (DCC) (EPDC2012)

[11]  بهبود وضعیت پدافند غیرعامل و امنیت شبکه توزیع با بکارگیری سیستم مایکروویو پرتابل(EPDC2012)

[12] ارائه روشی جدید جهت اجرایOPF برای مولدهای بادی در قالب ریز شبکه ها با در نظر گرفتن محدودیت آلودگی و عدم قطعیت (اولین کنفرانس انرژی بادی ایران IWEC2012)

[13] ارائه ساختاری جدید جهت برنامه ریزی تعمیرات واحدهای تولید هماهنگ با برنامه ریزی توسعه تولید سیستم های قدرت با استفاده از روش ژنتیک-فازی (PSC2012)

[14]  رویکردی نوین در مکانیابی بهینه ساختمان مراکز کنترل و دیسپاچینگ منطقه¬ای برق با در نظر گرفتن معیار پدافند غیرعامل  پنجمين همایش سراسری پدافند جنگهاي نوين، 1391

[15]  مسئله مشارکت واحدهای تولیدی سریع با استفاده از یک روش ابتکاری بهینه برای سیستم¬های قدرت بزرگ (EPGC2013)

[16]  بررسی و اولویت بندی استانداردهای مناسب جهت ساخت نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه در کشور با استفاده از روش AHP (IEC2013)

[17]   پیشنهاد استفاده از ترکیب بارهای نقاط بار در مکان یابی بهینه کلید سکشنالایزر در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با استفاده از روش AHP (EPDC2013)

[18]  مکانیابی محل احداث ساختمان مراکز کنترل و دیسپاچینگ با اولویت معیار بهداشت روانی و رضایتمندی کارکنان (EPDC2013)

[19]  مدیریت سرمایه قابلیت اطمینان محور در شبکه¬های توزیع انرژی الکتریکی به کمک روش سلسله مراتبی فازی با در نظر گرفتن شاخص¬های قابلیت اطمینان (EPDC2013)

[20]  ارائه یک روش جدید جهت برنامه ریزی توسعه انتقال (GEP) بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (ISCEE2013)

[21]  جایابی UPFC براساس توان جاری‏شده در خطوط با استفاده از برنامه‏ریزی عددی ترکیبی غیرخطی (ISCEE2013)

 

1-  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی پردیس (1393 تا کنون)

2-  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی دماوند (1390-1393)

3- تدریس در آموزشکده سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی دماوند (1390-1392)

4-   تدریس در آموزشکده سما کرج وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی کرج (1391-1392)

5-  ارایه ی حل تمرین در دانشگاه شهید بهشتی (دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) (1390-1396)

6-   ارایه ی حل تمرین در دانشگاه صنعتی شریف (دانشجویان کارشناسی) (1389-1390)

7-   ارایه ی حل تمرین در دانشگاه بیرجند (دانشجویان کارشناسی) (1386-1387)

-  شرکت موج نیرو (1389-1391)

- شرکت فن آوران هوشمند(1390-1392)

- پژوهشگاه نیرو (1396-1397)

تسلط کامل به برنامه نویسی GAMS  (نرم افزار بهینه سازی)

- تسلط کامل به نرم افزار Expert Choice ، Super Decision (نرم افزارهای برنامه ریزی چند معیاره)

- تسلط کامل بر MATLAB  ( شامل Simulink، برنامه نویسی، ...)

- تسلط بر نرم افزارهای  EMTPو  PSCAD(شبیه سازی حالات گذرا)

- تسلط بر نرم افزارهای PVSYST, HOMER, RETScreen، SAM (نرم افزارهای طراحی تولید پراکنده)

- آشنايي با نرم افزارهای ETAP و Digsilent (نرم افزار آنالیزهای شبکه قدرت)

- آشنايي با نرم افزارهای WASP (نرم افزار برنامه ریزی تولید GEP)

- آشنايي با نرم افزار Dialux , Calculuxe (نرم افزار طراحی سیستم روشنایی)

- آشنایی با نرم افزار  Vensim (نرم افزار مدیریتی جهت شبیه سازی و تحلیل روند دینامیکی)

- کارگاه آموزشی " مراحل مهندسی و پیاده سازی سیستم های اتوماسیون در انواع پست های صنعتی"، 1391.

- کارگاه آموزشی " روش ها و پروتکل های سنکرون سازی زمانی در سیستم های اتوماسیون پست"، 1391.

- کارگاه آموزشی " طرح مطالعات جامع حفاظت شبکه های انتقال نیرو"، 1391.