واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 09 اسفند 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر  بابکشید

دکتر بابک شید

  • گروهحقوق
  • ایمیل: bshid@pardisiau.ac.ir
  • رشته تحصيلی: حقوق و علوم سیاسی

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: