واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 29 شهریور 1398

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر  مریمچشمه قصابانی

دکتر مریم چشمه قصابانی

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی: