واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر حسین بزم آرا

دکتر حسین بزم آرا

  • گروهمکانیک
  • ایمیل: bazmara@pardisiau.ac.ir
  • سمت:استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی

   دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1394 با معدل کل 19/16 و ارزیابی رساله با درجه عالی

   کارشناسی­ ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 1385 با معدل کل 17/30

   کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1383 با معدل 17/17

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

H. Bazmara, M. Sefidgar, A. Pourshaghagy, Study on Thermal Comfort in Under Floor Heating System Using PVM Model, Book Chapter in the Edited Book: Energy Conversion: New Research, Nova Publishing, USA, 2008.

H. Bazmara, M. Sefidgar, M. Bazargan, M. Mousavi Naeenian, M. Soltani, Mechanical effects of extra-cellular matrix on growth and migration of endothelial cells in tumor-induced angiogenesis, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 7, pp. 1-9, 2014 (In Persian).

H. Bazmara, M. Soltani, M. Sefidgar, M. Bazargan, M. Mousavi Naeenian, A. Rahmim, The Vital Role of Blood Flow-induced Proliferation and Migration in Capillary Network Formation in a Multiscale Model of Angiogenesis, PLoS ONE, 10(6):e0128878, DOI: 10.1371/journal.pone.0128878, 2015.

H. Bazmara, M. Soltani, M. Sefidgar, M. Bazargan, M. Mousavi Naeenian, A. Rahmim, Blood flow and endothelial cell phenotype regulation during sprouting angiogenesis, Medical & Biological Engineering & Computing, 2015.

H. Bazmara, M. Soltani, K. Raahemifar, M. Sefidgar, M. Bazargan, M. Mousavi Naeenian, Ali Elkamel, Activation of apoptotic signal in endothelial cells through intracellular signaling molecules blockade in tumor-induced angiogenesis, Biomed Research International, Article ID 908757, 12 pages, Volume 2015.

M. Sefidgar, H. Bazmara, M. Bazargan, S.M. Mousavi Naeenian, M. Soltani, A simultaneously solution of interstitial fluid flow in tumor tissue and blood flow in remodeled microvascular network induced by tumor, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 9, pp. 1-9, 2014 (In Persian).

M. Sefidgar, M. Soltani, H. Bazmara, S.M. Mousavi, M. Bazargan, A. Elkamel, Interstitial Flow in Cancerous Tissue: Effect of Considering Remodeled Capillary Network, Journal of Tissue Science and Engineering, S4:003, 2014.

M. Sefidgar, M. Soltani, K. Raahemifar, H. Bazmara, M. Mousavi Naeenian, M. Bazargan, Effect of tumor shape, size, and tissue transport properties on drug delivery to solid tumors, Journal of Biological Engineering 8:12, 2014.

M. Sefidgar, M. Soltani, K. Raahemifar, and H. Bazmara, Effect of fluid friction on interstitial fluid flow coupled with blood flow through solid tumor microvascular network, Computational and Mathematical Methods in Medicine, Article ID 673426, 8 pages, Volume 2015.

M. Sefidgar, M. Soltani, K. Raahemifar, M. Sadeghi, H. Bazmara, M. Bazargan, M. Mousavi Naeenian, Numerical modeling of drug delivery in a dynamic solid tumor microvasculature, Microvascular Research, Vol. 99, pp. 43–56, 2015.

M. Soltani, M. Sefidgar, H. Bazmara, R. Subramaniam, A. Rahmim,Effect of tumor shape and size on drug delivery, Journal of Nuclear Medicine, 56 (supplement 3), 1220, 2015.

M. Soltani, M. Sefidgar, H. Bazmara, A. Rahmim, Enhanced modeling of spatiotemporal distribution of PET tracers in solid tumors and estimation of transport parameters, Journal of Nuclear Medicine, 56 (supplement 3), 1221, 2015.

M. Soltani, M. Sefidgar, H. Bazmara, S. Sheikhbahaei, C. Marcus, S. Ashrafinia, R. Subramaniam, A. Rahmim, Spatiotemporal Distribution of the FDG PET Tracer in Solid Tumors: Contributions of Diffusion and Convection Mechanisms, Medical Physics 42 (6), 3660, DOI: 10.1118/1.4925883, 2015.

M. Soltani, H. Bazmara, M. Sefidgar, R. Subramaniam, A. Rahmim,Study On the Impact of Tumor Shape and Size On Drug Delivery to Pancreatic Tumors, Medical Physics 42 (6), 3220, DOI: 10.1118/1.4923912, 2015.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

Hossein Bazmara, Ali Ashrafizadeh, Vahid Esfahanian, On the solution accuracy in Meshless Computational Methods, 15th Annual Conference of the CFD Society of Canada, Toronto, Canada, 2007.

Ali Ashrafizadeh, Vahid Esfahanian, Hossein Bazmara, Application of a Meshless Computational Method in Shape Design, 21st Canadian Congress of Applied Mechanics, Toronto, Canada, 2007.

M. Sefidgar, K. Raahemifar, H. Bazmara, M. Bazargan, S.M. Mousavi, M. Soltani, Effect of remodeled tumor-induced capillary network on interstitial flow in cancerous tissue, 2nd Middle East Conference on Biomedical Engineering (IEEE), pp 212–5, 2014.

H. Bazmara, M. Soltani, K. Raahemifar, M. Sefidgar, A Mathematical Cellular Pott's Model for Growth and Migration of Endothelial Cells, Biomath Communications 2 (1), Conference in Blagoevgrad, Bulgaria, 14-19 June 2015.

M. Sefidgar, M. Soltani, K. Raahemifar, H. Bazmara, Numerical Modeling of Drug Delivery to Solid Tumor Micro-vascular Network, Biomath Communications 2 (1), Conference in Blagoevgrad, Bulgaria, 14-19 June 2015.

H. Bazmara, M. Soltani, M. Sefidgar, H. Fgaier, A. Elkamel, A Mathematical Cellular Pott’s Model for Growth and Migration of Endothelial Cells, AMMCS Conference, Waterloo, CANADA. (Invited Talk) Aug. 2013.

M. Sefidgar, M. Soltani, H. Bazmara, H. Fgaier, A. Elkamel, Effect of fluid friction in fluid flow simulation in solid tumors; AMMCS Conference; Waterloo, CANADA. (Invited Talk) Aug. 2013.

M. Soltani, M. Sefidgar, H. Bazmara, M. Bazargan; Interstitial flow in cancerous tissue: Effect of remodeling capillary network, FEDSM Conference, Nevada, USA. (Invited Talk) July 2013.


مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

Mostafa Sefidgar, Hossein Bazmara, Madjid Soltani, Effect of Non Newtonian Blood Flow on WSS and Reversed Flow Regions in Carotid Artery Bifurcation, 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering, Tehran, Iran, 2013.
H. Bazmara, M. Sefidgar, M. Bazargan, S.M. Mousavi Naeenian, M. Soltani, A Multi-scale Cell-based Model of Lumen Formation in Single Endothelial Cell, 21st Iranian Conference of Biomedical Engineering (IEEE), Tehran, Iran, 2014.
M. Sefidgar, H. Bazmara, M. Bazargan, S.M. Mousavi Naeenian, M. Soltani, Interstitial flow in cancerous tissue; Effect of fluid friction, 21st Iranian Conference of Biomedical Engineering (IEEE), Tehran, Iran, 2014.


حسین بزم ­آرا، مجید سلطانی، مدلسازی احتراق سه بعدی مغشوش در یک مشعل چرخشی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مشهد، سال 1382

حسین بزم آرا، مصطفی سفیدگر، مجید سلطانی، بررسی و مدلسازی پارامترهای آسایش حرارتی در سیستم گرمایش کف و مقایسه آن با سیستم رادیاتور، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اصفهان، 1385

مجید سلطانی، بهمن خستو، حسین بزم­­آرا، بررسی تاثیر نوع پنجره بر میزان مصرف انرژی یک ساختمان نمونه در شهر تهران، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 1385

مجید سلطانی، مصطفی سفیدگر، حسین بزم­آرا، بررسی تاثیر جهت نصب پنجره بر مصرف انرژی، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، 1385

حسین بزم آرا، علی اشرفی زاده، وحید اصفهانیان، مشاهداتی پیرامون کاربرد روشهای محاسباتی بی شبکه در مسائلی با مرز متحرک، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، تهران، 1386

علیرضا خدایاری، حسین بزم آرا، مصطفی سفیدگر، حسین ساداتی، مدلسازی یک سیستم هواساز یک منطقه ای با استفاده از روش شبکه عصبی، شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، کرمان، 1387

حسین بزم آرا، مصطفی سفیدگر، مجید بازارگان، مجید سلطانی، تولید شبکه مویرگی متاثر از تومور برای رسانش جریان خون به بافت سرطانی، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، تهران، 1392

حسین بزم آرا، مصطفی سفیدگر، مجید بازارگان، سید مجتبی موسوی نائینیان، مجید سلطانی، تاثیر شکل و موقعیت تومور بر تشکیل شبکه مویرگی متاثر از تومور برای رسانش جریان خون به بافت سرطانی، بیست و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اهواز، 1393

مصطفي سفيدگر، حسين بزم آرا، سيد مجتبي موسوي نائينيان، مجيد سلطاني، حل چند مقياسي همزمان جريان درون بافتي و جريان خون در شبكه مويرگي اطراف تومور، بیست و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، اهواز، 1393.

حسین بزم آرا، مصطفی سفیدگر، مجید سلطانی، پیش بینی رشد تومور با استفاده از تصاویر CT و PET، یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران، تهران، 1393.

مصطفی سفیدگر، حسین بزم آرا، مجید سلطانی. مدل سازی ریاضی توزیع اکسیژن و تریسر خاص هیپوکسی در بافت توموری، یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران، تهران، 1393.


آموزش نرم افزار فلوئنت در دانشگاههای تهران و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آموزش نرم افزار کریر به عنوان بخش نرم افزاری درس طراحی سیستم های تهویه مطبوع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آموزش نرم افزار ایرپک در شرکت موننکو

تدریس دروس فیزیک و مکانیک در دانشگاه آزاد واحد تهران شرق به مدت دو ترم

تدريس دروس زبان تخصصي، استاتيك، مكانيك سيالات، انتقال حرارت و هيدروليك در دانشگاه آزاد واحد پرديس به مدت 8 ترم

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی جهاد به مدت 3 سال

فعالیت در آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی و تاسیسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به مدت 3 سال

همکاری در پروژه های بخش R&D شرکت ایرفو (تولید کننده تجهیزات حرارت مرکزی) به مدت 1 سال

تدوین استاندارد و دستورالعمل سیستم های تهویه و تهویه مطبوع برای سازه های خاص و تهیه کد محاسباتی طرح تهویه و تهویه مطبوع این سازه ها

تهیه دستورالعمل برای سیستم های اطفای حریق سازه های خاص

شبیه سازی عددی جریان هوا در پارکینگ های طبقاتی برج میلاد برای اطمینان از عملکرد صحیح طرح سیستم گردش هوا در پارکینگ، به سفارش شرکت های پیمانکار طرح و اجرای سیستم تهویه پارکینگ طبقاتی.

مدیریت داخلی پروژه بررسی و امکان سنجی استفاده از شیشه­ها و پنجره­هایی با تکنولوژی جدید در ایران، به سفارش سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در آزمایشگاه تحقیقاتی انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و ارائه سه مقاله از این پروژه در کنفرانس بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در سال 85. این طرح در جلسه ای با حضور کارشناسان و داوران سازمان بهینه سازی ارائه و مورد تایید قرار گرفت.

طراحی و تحلیل خنک کاری رک های سرور و فرستنده های مخابراتی، به سفارش جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی.

ویراستاری کتاب دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار Gambit تالیف مجید سلطانی و همکاران از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

همکاری در تالیف کتاب ترمودینامیک مهندسی (جلد اول) تالیف سید مجتبی موسوی نائینیان از انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مدل سازي هم­زمان جريان سيال و شبكه ديناميك سلولي در فرآيند رگ­زایی متاثر از تومور (رساله­ی دكتري)

طراحی و تحلیل ایرودینامیکی جریان سیال در اطراف ایرفویل با روش­های بی­شبکه (پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد)

بررسی فنی، اقتصادی و شبیه­سازی عددی سیستم گرمایش کف (پایان­نامه­ی کارشناسی)

مدل­سازی رشد تومور و پیش بینی رشد آن با استفاده از تصاویر

استفاده از روش های ریاضی در مدل سازی فرایند های بیولوژیک

ساختار مکانیکی گلبول قرمز خون و تاثیر آن در جریان خون در مویرگ ها

مهارت در کار با نرم­افزار فلوئنت (کد عمومی دینامیک سیالات محاسباتی)

مهارت در کار با نرم­افزار ایرپک (کد دینامیک سیالات محاسباتی برای کاربردهای خاص تهویه و تهویه مطبوع)

مهارت در كار با نرم افزار ايس پك (كد ديناميك سيالات محاسباتي براي كاربردهاي خاص خنك كاري سيستم هاي الكترونيكي و مخابراتي)

مطالعه و بررسی روشهای دینامیک شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان

ساختمان و ساختار فن ها

طراحی سیستم های بخار در شرکت Spirax/Sarco (24 ساعت)

نرم افزار PDMS (48 ساعت)

مطالعه مخاطرات و عملکرد سیستم ها HAZOP (12 ساعت)

دوره آشنایی با هواشناسی (120 ساعت)

آشنایی با مدیریت دانش و دانش نویسی (10 ساعت)

دوره های آشنایی با آئین نامه های آموزشی و پژوهشی، فلسفه تعلیم و تربیت، روان شناسی تربیتی، روان شناسی تحولی، الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس، ارزیابی پیشرفت تحصیلی، کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت، انگیزش و یاددهی اثربخش، و الگوهای یاددهی و یادگیری (جمعا 120 ساعت)

عضویت در انجمنهای حرفه ای،تخصصی و علمی:


برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان شبیه سازی دینامیک سلولی در فرایند نورگ سازی متاثر از تومور با یک روش سلولی در قالب کارگاه آموزشی کاربرد ریاضی در مدل سازی سرطان، برگزار شده توسط موسسه تحقیقات سرطان بیمارستان امام خمینی، سال 1393.

سخنرانی علمی با موضوع کاربرد ریاضی در سرطان، دانشگاه کرمان، سال 1394. 

 جوایز و افتخارات:


  برنده­ی جایزه­ی عالی نسب از انجمن مهندسین مکانیک ایران برای نگارش پایان نامه­ی برتر کارشناسی در سال 1384

 انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه­ی دانشگاه صنعتی خواجه  نصیرالدین طوسی در سال 1383

 رتبه­ی دوم در بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی در سال  1383 با معدل کل 17/17