واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 19 مرداد 1399

اعضای هیات علمی واحد

  
دکتر محمدفدائیان

دکتر محمد فدائیان

 • گروهکامپیوتر
 • ایمیل: fadaeian@pardisiau.ac.ir
 • رشته تحصيلی: مهندسی کامپیوتر - گرایش معماری

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر سخت افزار – موسسه آموزش عالی سجاد مشهد 1386 - 1382 .

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1386 - 1388 .

دکتری تخصصی: مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1388 - 1394

معماری گرید خودمختار مبتنی بر فرآیند آگاهی وضعیتی گره ها مناسب برای زیر ساخت C4I ، کنفرانس ملی IC4I 2009 ، محمد
فدائیان، مهدی نقیان فشارکی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
الگوریتم پیشنهادی برای کاهش پیک بار مبتنی بر عامل، کنفرانس ملی IC4I 2010 ، محمد فدائیان، مهدی نقیان فشارکی دانشگاه
صنعتی شریف

 Fadaeian, Mohamad, and Mehdi N. Fesharaki. "A self-configuration model for execution management in Grid computing." International Journal of Computer Science Issues(IJCSI) 9.6 (2012).
 Fadaeian, Mohamad, and Mehdi N. Fesharaki. “Self-Adaptive Framework (SAF) for Multi Agent Systems (MAS) based on biological systems” Journal of Computational and Theoretical Nanoscience (2016)

مقالات چاپ شده در نشریه ISI:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های خارجی:

مقالات چاپ شده در کنفرانس های داخلی:

 • معماری گرید خودمختار مبتنی بر فرآیند آگاهی وضعیتی گره ها مناسب برای زیر ساخت C4I، کنفرانس ملی IC4I2009، محمد فدائیان، مهدی نقیان فشارکی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • الگوريتم پيشنهادی برای کاهش پيک بار مبتنی بر عامل، کنفرانس ملی IC4I 2010، محمد فدائیان، مهدی نقیان فشارکی، دانشگاه صنعتی شریف
 •  ارائه مدل گرید خود پیکربند به عنوان زیرساخت سامانه‌های فرماندهی و کنترل، کنفرانس ملی IC4I 2012، محمد فدائیان، مهدی نقیان فشارکی، دانشگاه شهید بهشتی
 • A self-configuration model for execution management in Grid computing, mohamad fadaeian, Mahdi N.Fesharaki, IJCSI Journal Volume 9, Issue 6, 2012

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن  1388.
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس 1388- تا کنون
 • مدارهای منطقی

  سیستم عامل

  مبانی الکترونیک

  کارگاه شبکه های کامپیوتری

  سخت افزار 2

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 1388 .
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس 1388 - تا کنون

مجری پروژه XPI در مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مطالعه و تحقیق بر گرید کامپیوتینگ

مطالعه و تحقیق بر محاسبات خودمختار

انجام کلاسترینگ با نرم افزار MPI-2·انجام تحقیق و پژوهش در NoC

آشنایی با زبانهای برنامه نویسی # C و جاوا

آشنایی با محیط های چند عامله و تسلط بر مجیط برنامه نویسی چند عامله Netlogo .

آشنایی با پردازش موازی و کار با نرم افزار MPI-2

آشنایی و کار با شبکه های کامپیوتری.

تسلط بر ویندوز و مجموعه ICDL .

آشنایی مقدماتی با   Linux