19

چاپ کتاب توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی گروه معماری

چاپ کتاب توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی گروه  معماری

کتاب ملاحظاتی بر جابه­جایی سکونتگاه­های روستایی حاصل طرح پژوهشی با عنوان "تدوین ملاحظاتی بر جابه ­جایی سکونتگاه­های روستایی و ارائه دستور العمل اجرایی" است در این کتاب ضمن تعریف مفاهیم تخصصی این حوزه، مهمترین علل جابه­جایی روستاها و پیامدهای ناشی از آن ارایه گردیده است. این کتاب با بررسی تجارب داخلی و خارجی و اسناد موجود در زمینه اسکان مجدد به ارایه ملاحظاتی جهت کاهش تبعات جابه­جایی در صورت ضرورت اتخاذ این سیاست پرداخته است.


تعداد مشاهده خبر: (834)
گروه خبر: اخبار دانشگاه
کد خبر: 8710
  • چاپ کتاب توسط آقای دکتر سید امیر حسین گرکانی عضو هیات علمی گروه  معماری