دات نت نیوک
دوشنبه 05 فروردین 1398

اخبار

دانشجويانی که سنوات تحصيلي آنها به پايان رسيده است

دانشجويانی که سنوات تحصيلي  آنها به پايان رسيده است و در قسمت پروفایل کاربری آموزش قسمت پیامهای شخصی به آنها پیغام داده شده است  میبایست جهت اخذ مجوز سنوات تحصيلي حداکثر تا تاريخ 96/08/30 به آقاي همتي(امور مشمولین) مراجعه نماييد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه عواقب ناشی از آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.

امتیاز به خبر :