واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

اخبار

بدينوسيله به اطلاع ميرساند ابوي گرامي دكتر حبيب دعوت حق را لبيك گفته وبه رحمت ايزدي پيوسته اند مراسم ختم وگرامي داشت بزرگ خاندان حبيب روز جمعه مورخ ١٥ ابان ساعت ٩ الي١٠/٣٠ صبح در مسجد الغدير خيابان ميرداماد ميدان مادر برگزار ميگردد

 حضور شما بزرگواران باعث تسلي خاطر بازماندگان عزيز رفته خواهد بود