16

اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی

اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی

در جلسه مورخ 94/4/3 کمیسیون مرکزی انجمن های علمی ادبی هنری دانشجویی تاسیس انجمن های: مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق،مهندسی شهرسازی، مهندسی معماری و حقوق به تصویب رسید و مجوز راه اندازی آنها صادر گردید.

امید است تاسیس این انجمن ها گامی موثر برای انسجام بخشیدن به فعالیت های دانشجویان، ایجاد ارتباطات علمی بهینه، تروریج علم و احقاق سایر اهداف یاد شده در اساسنامه انجمن های دانشجویی باشد.

تعداد مشاهده خبر: (4863)
کد خبر: 3322
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی
  • اخذ مجوز تاسیس و راه اندازی شش انجمن علمی ادبی و هنری دانشجویی