09

تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

محمدعلی نژادیان دارای چندین تالیف در زمینه موفقیت شناسی است . در ذیل تصویر جند نمونه از کتب وی ارائه شده است.

تعداد مشاهده خبر: (4128)
کد خبر: 3315
  • تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
  • تالیف چهار کتاب توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس