واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

شنبه 21 تیر 1399

اخبار

معرفی نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد پردیس
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه
  • 21 آذر 1393
  • معرفی نماینده ریاست عالیه دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد پردیس

با حضور ریاست، معاونت آموزشی، دانشجویی، مدیرکل آموزشی و معاونت اداری مالی واحد پردیس؛ آقای سید صادق مرعشی به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد پردیس معرفی شد. در حکم صادره از مشاور ریاست دانشگاه و مدیرکل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به ایشان مرقوم گردیده:

به استناد بند ج ماده4 آئین نامه تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاهیان مصوب جلسه 448 مورخ 87/6/9 شورایعالی انقلاب فرهنگی و بنا بر موافقت و تفویض اختیار صورت گرفته از سوی جناب آقای دکتر میرزاده ریاست محترم دانشگاه به اینجانب، به موجب این حکم به عنوان نماینده ریاست دانشگاه در هیأت نظارت بر تشکل های دانشجویی واحد رودهن، دماوند و پردیس منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف مربوطه (بر اساس میثاق نامه و شرح وظایف پیوست) موفق و موید باشید.

علی قدمیاری

مشاور ریاست دانشگاه و مدیر کل تشکل های

اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی