واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 07 اسفند 1398

معماری

اشخاصی که با استاد پاژنگ درس کاراموزی دارند باید روز پنجشنبه مورخ 93/8/8 راس ساعت 10 صبح در دانشگاه حاضر باشند. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.