واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

دوشنبه 11 اسفند 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده