واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 مهر 1400

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده