واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 01 شهریور 1398

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی