واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

پنجشنبه 12 تیر 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی