واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 05 آذر 1399

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مهرداد قطره نبی