واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

چهارشنبه 05 آذر 1399

گروه حقوق مقطع کارشناسی

دکتر بابک شید

دکتر بابک شید

  • مدیر گروه: دکتر بابک شید
  • رشته تحصیلیحقوق و علوم سیاسی
  • کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی
  • اعضای هیات علمی گروه حقوق: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حقوق ورودی 96 به بعد   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حقوق ورودی 95 به قبل   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حرفه ای حقوق ثبتی   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان