مدیر گروه: دکتر بابک شید 

رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی

کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی

اعضای هیات علمی گروه حقوق

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 حقوق
 
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 حقوق ورودی 95 به بعد
   کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 حقوق ورودی 96 به بعد
   کارشناسی پیوسته  دانلود   دانلود