واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 مهر 1400

گروه حقوق

دکتر بابک شید

دکتر ایوب میلکی

  • مدیر گروه: دکتر ایوب میلکی
  • رشته تحصیلیحقوق و علوم سیاسی
  • کارشناس رشته: ابراهیم رحیمی
  • اعضای هیات علمی گروه حقوق: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حقوق ورودی 96 به بعد   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حقوق ورودی 95 به قبل   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
حرفه ای حقوق ثبتی   کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان