واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 09 آبان 1399

گروه معماری مقاطع کاردانی و کارشناسی

دکتر فهیمه معتضدیان

دکتر فهیمه معتضدیان

  • مدیر گروه: دکتر فهیمه معتضدیان
  • مقاطع تحصیلات: کاردانی و کارشناسی
  • کارشناس رشته: فاطمه فرحی
  • اعضای هیات علمی گروه معماری: مشاهده اعضای هیات علمی
رشته مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
نقشه کشي معماري-معماري کاردانی پیوسته دانلود دانلود
معماري کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مهندسی معماري - 96 به قبل کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی معماري - 97 به بعد کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
معماري داخلی کارشناسی پیوسته دانلود دانلود