واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

یکشنبه 04 مهر 1400

اداره پژوهش

 
  • معرفی اداره پژوهش: پژوهش به عنوان مؤلفه اصلی مراکز آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به رغم تأکید اولیه دانشگاه آزاد اسلامی بر گسترش جغرافیایی و سرمایه گذاری عمده در آموزش، پس از چندی با استوارتر شدن پایه های این مرکز آموزش عالی در کشور، مسئولان آن توجه خاصی به امر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مبذول داشتند. اختصاص ۳ درصد شهریه دریافتی سالانه از دانشجویان برای کارهای پژوهشی در واحدهای دانشگاهی و افزایش آن به ۵ درصد در سال ۱۳۷۹ حاکی از اهمیت فعالیتهای پژوهشی برای دانشگاه آزاد اسلامی است. هرچند امکان دارد این رقم چندان چشمگیر نباشد ولی با توجه به اینکه این مرکز آموزش عالی از بودجه دولت بهره مند نیست اختصاص این میزان نیز می تواند قابل توجه باشد.(مراسم هفته پژوهش سال 1393, مراسم هفته پژوهش سال 1394)

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه و اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی.

  • اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
  • اصل رعایت حقوق: الترام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
  • اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
  • اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
  • اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب­داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
  • اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان­ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
  • اصل احترام: تعهد به رعایت حریم­ها و حرمت­ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
  • اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
  • اصل برائت: التزام به برائت­جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه­ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می­آ­لایند.