واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398

گروه حسابداری و مدیریت مالی

دکتر سعید صفانیا

دکتر سعید صفانیا

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حسابداری علمی کاربردی کاردانی پیوسته دانلود دانلود
حسابداری علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
مدیریت مالی   کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
 عنوان