مدیر گروه: آرزو کاوه

کارشناس رشته: عادل اکبرزاده

اعضای هیات علمی گروه حسابداری

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 حسابداری
 علمی کاربردی
 کاردانی پیوسته
 دانلود  دانلود
 حسابداری
 علمی کاربردی
کارشناسی ناپیوسته  دانلود  دانلود
حداقل
فایل های مهم
 عنوان