واحد فن آور، نوآور و کارآفرین

جمعه 01 شهریور 1398

گروه حسابداری

دکتر سعید صفانیا

دکتر سعید صفانیا

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
حسابداری علمی کاربردی کاردانی پیوسته دانلود دانلود
حسابداری علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
 عنوان