مدیر گروه: دکتر ملیحه بهفر

رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی

کارشناس رشته: حسین آقاجانی

اعضای هیات علمی گروه حقوق

 

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
 حقوق
 
 کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 حقوق ورودی 95 به بعد
   کارشناسی پیوسته
 دانلود  دانلود
 حقوق ورودی 96 به بعد
   کارشناسی پیوسته  دانلود   دانلود 
 حقوق   تجارت بین الملل  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود
 حقوق  جزا و جرم شناسی  کارشناسی ارشد ناپیوسته  دانلود  دانلود