تعاريف

  یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی  موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه­های تربیتی، روانی و اجتماعی است. هدف اصلی

 راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است .عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در

 ابعاد شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده­ای سوق می دهد.