واحد علوم و فناوری پردیس

شنبه 11 تیر 1401

معاونت پژوهش

دکتر هاله حسین پور

مقطع تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی شهرسازی

محل اخذ مدرک: واحد علوم و تحقیقات

 

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه و اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی.

  • اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
  • اصل رعایت حقوق: الترام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان ( انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
  • اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
  • اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
  • اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب­داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
  • اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان­ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
  • اصل احترام: تعهد به رعایت حریم­ها و حرمت­ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
  • اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
  • اصل برائت: التزام به برائت­جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه­ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می­آ­لایند.