واحد علوم و فناوری پردیس

شنبه 11 تیر 1401

گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر پریسا رحمانی

دکتر محمد فدائیان

رشته گرایش مقطع چارت درسی سرفصل وزارت علوم
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها کارشناسی پیوسته دانلود دانلود
مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته دانلود دانلود
کامپیوتر نرم افزار کاردانی پیوسته دانلود دانلود
کامپیوتر نرم افزار کاردانی پیوسته99 به بعد دانلود دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود دانلود