واحد علوم و فناوری پردیس

ﺳﻪشنبه 27 اردیبهشت 1401

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده