واحد علوم و فناوری پردیس

شنبه 11 تیر 1401

گروه مهندسی صنایع

دکتر مهرداد قطره نبی

دکتر مجید عبداله زاده