واحد علوم و فناوری پردیس

شنبه 11 تیر 1401

اعضای هیات علمی واحد

  

مکانیک

 • دکتر مصطفی سفیدگر
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
 • ایمیل: sefidgar(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر محمدرضا هیبتی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

مکانیک

 • دکتر مهرداد قطره نبی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: Ghatrehnaby(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر مهدی علی احیایی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: aliehyaei(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر ناتان جعفریان جم
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
 • ایمیل: jafarian(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر علیرضا خدایاری
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - گرايش طراحي کاربردي شاخه ديناميک و کنترل
 • ایمیل: khodayari(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر مجید عبدالله زاده
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - طراحي کاربردي مهندسي کنترل
 • ایمیل: m.abdollahzade(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر محسن پیرمحمدی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک -گرايش تبديل انرژي
 • ایمیل: pirmohamadi(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر فرزاد چراغپور سماواتی
 • رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
 • ایمیل: samavati(at)pardisiau.ac.ir

مکانیک

 • دکتر حسین بزم آرا
 • ایمیل: bazmara(at)pardisiau.ac.ir